marți, 4 decembrie 2012


Elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2116
 • Ország ahol élek: hu
  • MSN Messenger - torokildiko@windowslive.com
  •  
  • Yahoo azonnali üzenetküldő - torokildiko
  • Profil megtekintése
  •  
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
  •  
  • E-mail
  •  
  • Privát üzenet (Elérhető)
HIT

 Mit is jelent a Hit?

 szerintem a nem látott dolgokról való meggyőződés:
Zsidó levél:11:6   Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezikés megjutalmazza azokat, akik őt keresik
 Hogy mi a hit, azt Isten szolgáitól tanulhatjuk meg, akik rendíthetetlen bizalommal és engedelmességgel szánták oda életüket Istennek.
Zsidókhoz írt levél » 11. fejezet1
hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.
2
Mert ezzel szereztek jó bizonyságot a régebbiek.
3
Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő.
Zsidó:11:8
Hit által engedelmeskedett Ábrahám, mikor elhívatott, hogy menjen ki arra a helyre, amelyet örökölendő vala, és kiméne, nem tudván, hová megy.:1Mózes:12:1-4És monda az Úr Ábrámnak: Eredj ki a te földedből, és a te rokonságod közül, és a te atyádnak házából, a földre, amelyet én mutatok néked.
2
És nagy nemzetté tészlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszesz.
3
És megáldom azokat, akik téged áldanak, és aki téged átkoz, megátkozom azt: és megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei.
4
És kiméne Ábrám, amint az Úr mondotta vala néki, és Lót is kiméne ő vele: Ábrám pedig hetvenöt esztendős vala, mikor kiméne Háránból.
Zsidó :11:9-32 Hit által lakott az ígéret földén, mint idegenben, sátorokban lakván Izsákkal és Jákóbbal, ugyanazon ígéretnek örökös társaival.
Mert várja vala az alapokkal bíró várost, melynek építője és alkotója az Isten.
11
Hit által nyert erőt Sára is az ő méhében való foganásra, és életkora ellenére szűlt, minthogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette.
12
Azért is egytől, még pedig mintegy kihalttól annyian származtak, mint az égnek csillagai sokaságra nézve, és mint a tenger partja mellett a fövény, mely megszámlálhatatlan.
13
Hitben haltak meg mindezek, nem nyerve meg az ígéreteket, hanem csak távolról látva és üdvözölve azokat, és vallást tevén arról, hogy idegenek és vándorok a földön.
14
Mert akik így szólnak, nyilván jelentik, hogy hazát keresnek.
15
És hogyha eszökbe jutott volna az, amelyből kijöttek, volt volna idejök a visszatérésre.
16
Így azonban jobb után vágyódnak, tudniillik mennyei után; azért nem szégyenli őket az Isten, hogy Istenöknek neveztessék, mert készített nékik várost.
17
Hit által áldozta meg Ábrahám Izsákot, próbára tétetvén, és az egyszülöttet vitte áldozatul, ő, ki az ígéreteket nyerte,
18
Akinek meg volt mondva: Izsákban neveztetik néked mag;
19
Úgy gondolkozván, hogy az Isten a halálból is képes feltámasztani, miért is őt példaképpen visszanyerte.
20
Hit által áldá meg a jövendőkre nézve Izsák Jákóbot és Ézsaut.
21
Hit által áldá meg a haldokló Jákób a József fiainak mindenikét, és botja végére hajolva imádkozott.
22
Hit által emlékezett meg élete végén József az Izráel fiainak kimeneteléről, és az ő tetemeiről rendelkezett.
23
Hit által rejtegették Mózest az ő szülei születése után három hónapig, mivel látták, hogy kellemes a gyermek, és nem féltek a király parancsától.
24
Hit által tiltakozott Mózes, midőn felnövekedett, hogy a Faraó leánya fiának mondják,
25
Inkább választván az Isten népével való együttnyomorgást, mint a bűnnek ideig-óráig való gyönyörűségét;
26
Égyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartván Krisztus gyalázatát, mert a megjutalmazásra tekintett.
27
Hit által hagyta oda Égyiptomot, nem félvén a király haragjától; mert erős szívű volt, mintha látta volna a láthatatlant.
28
Hit által rendelte a páskát és a vérnek kiontását, hogy az öldöklő ne illesse az ő elsőszülötteiket.
29
Hit által keltek át a veres tengeren, mint valami szárazföldön, amit megpróbálván az égyiptomiak, elnyelettek.
30
Hit által omlottak le Jérikónak kőfalai, midőn hét napig köröskörül járták.
31
Hit által nem veszett el Ráháb, a parázna nő az engedetlenekkel együtt, befogadván a kémeket békességgel.
32
És mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a prófétákról; Zsidó:12:1Annakokáért mi is, kiket a bizonyságoknak ily nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdő tért.
A hit engedelmesség Isten Igéjének A hit bizonyos afelől, hogy Isten létezett már a világ teremtése előtt is.A hit alapja a Biblia.AZ IGE ISTEN IGÉJE AKI  NÁZÁRETI JÉZUS KRISZTUS   ROM:10:17.Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által
 Rom 10:10 -11:

Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az idvességre.
11
Mert azt mondja az írás: Valaki hisz ő benne, meg nem szégyenül.:
Zsolt:116:100
Hittem, azért szóltam; noha igen megaláztatott valék.
Ézsaiás :28:16:Ezért így szól az Úr Isten: Ímé, Sionban egy követ tettem le, egy próbakövet, drága szegletkövet, erős alappal, aki benne hisz, az nem fut! 
 a szeglet kö az nem más mit az Úr jézus krisztus, ő az alap
Efézusi levél:2:20   Kik fölépíttettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus.
tudjuk tehát hogy
eljött a megígért Messiás, Aki pedig nem más, mint a Názáreti Jézus. Jézus maga Isten Fiának jelentette ki magát, és újra hangsúlyozta, hogy az örök élet elnyeréséhez szükség van a Benne való hitre.: 


JÁNOS :3:16Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Az első keresztyének "hívők"-nek nevezték magukat: Ap csel:2:44
Mindnyájan pedig, akik hivének, együtt valának, és mindenük köz vala;A Szent Szellem által ösztönözve mindent elkövettek azért, hogy másokat is a Jézusban való hitre indítsanak (ApCsel 6,7És az Isten ígéje növekedék; és sokasodék nagyon a tanítványok száma Jeruzsálemben; és a papok közül is nagy sokan követék a hitet.
 Pál is a hit et hangsúlyozza  mint a megváltáshoz vezető utat: Rom:3:20-22:

Annakokáért a törvénynek cselekedeteiből egy test sem igazul meg ő előtte: mert a bűn ismerete a törvény által vagyon.
21
Most pedig törvény nélkül jelent meg az Istennek igazsága, amelyről tanúbizonyságot tesznek a törvény és a próféták;
22
Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által mindazokhoz és mindazoknak, akik hisznek. Mert nincs különbség,
A hit irányulhat a keresztyén örömhír és tanítás igazságára is :Judás :3
Szeretteim, mivelhogy minden igyekezettel azon vagyok, hogy írjak néktek a közös üdvösség felől, kénytelen voltam, hogy intőleg írjak néktek, hogy tusakodjatok a hitért, amely egyszer a szenteknek adatott.

 ezeket olvasva tehát tudjuk hogy az ember hit által él , és csak hit által igazulhatunk meg:
Vers   Szöveg
I. Korintus levél:13:2    És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is; és ha egész hitem van is, úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyökről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok.
I. Korintus levél:13:13    Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között pedig legnagyobb a szeretet.
I. Korintus levél:14:22    A nyelvek tehát jelül vannak, nem a hívőknek, hanem a hitetleneknek; a prófétálás pedig nem a hitetleneknek, hanem a hívőknek.
I. Korintus levél:14:23    Azért ha az egész gyülekezet egybegyűl és mindnyájan nyelveken szólnak, bemenvén az idegenek vagy hitetlenek, nem azt mondják-é, hogy őrjöngtök?
I. Korintus levél:14:24    De ha mindnyájan prófétálnak és bemegy egy hitetlen, vagy avatatlan, az mindenektől megfeddetik, mindenektől megítéltetik,
I. Korintus levél:15:14    Ha pedig Krisztus fel nem támadott, akkor hiábavaló a mi prédikálásunk, de hiábavaló a ti hitetek is.
I. Korintus levél:15:17    Ha pedig a Krisztus fel nem támadott, hiábavaló a ti hitetek; még bűneitekben vagytok.
I. Korintus levél:16:13  Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek!
II. Korintus levél:1:24   Nem hogy uralkodnánk a ti hiteteken, hanem munkatársai vagyunk a ti örömeteknek; mert hitben állotok.
II. Korintus levél:4:4   Akikben e világ Istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangyéliomának világosságát, aki az Isten képe.
II. Korintus levél:4:13    Mivelhogy pedig a hitnek mi bennünk is ugyanaz a lelke van meg, amint írva van: Hittem és azért szóltam; hiszünk mi is, és azért szólunk;
 Mert hitben járunk, nem látásban

II. Korintus levél:6:14   Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában; mert mi szövetsége van igazságnak és hamisságnak? vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel?
II. Korintus levél:6:15   És mi egyezsége Krisztusnak Béliállal? vagy mi köze hívőnek hitetlenhez?
II. Korintus levél:8:7   Azért, miképpen mindenben bővölködtök, hitben, beszédben, ismeretben és minden buzgóságban és hozzánk való szeretetben, úgy e jótéteményben is bővölködjetek.
II. Korintus levél:10:15    Akik nem dicsekeszünk mértéktelenül mások munkájával, de reméljük, hogy hitetek megnőttével nagyokká leszünk köztetek a mi mérőzsinórunk szerint bőségesen.
II. Korintus levél:13:5    Kísértsétek meg magatokat, ha a hitben vagytok-é? magatokat próbáljátok meg. Avagy nem ismeritek-é magatokat, hogy a Jézus Krisztus bennetek van? Kivévén, ha méltatlanok vagytok.
Galátzia levél:1:23    Hanem csak hallották, hogy: Aki minket üldözött egykor, most hirdeti azt a hitet, amelyet egykor pusztított. ez a Pál  vagyis Saulus volt aki megismerte az igazságot és megváltoztatta az életét.
Galátzia levél:2:16    Tudván azt, hogy az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteiből, hanem a Jézus Krisztusban való hit által, mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hitből és nem a törvény cselekedeteiből; Mivel a törvény cselekedeteiből nem igazul meg egy test sem.
Galátzia levél:2:20   Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem. és ha hiszem hogy  ő bennem él akkor tudom hogy minden nap minden órában , minden percbe  velem van, és mindig melletem ál, megsegit megerősit, bármi is történhet.
Galátzia levél:3:5    Annakokáért, aki a Lelket szolgáltatja néktek, és hatalmas dolgokat művel bennetek, a törvény cselekedeteiből, vagy a hit hallásából cselekeszi-é? mert csak Ő képes hatalmas dolgokat müvelni , és megváltoztatni az életünket, az Ő lelkét kaptukakkor hinni kell  Őbenne:
Galátzia levél:3:6    Miképpen Ábrahám hitt az Istennek, és tulajdoníttatott néki igazságul.
Galátzia levél:3:7    Értsétek meg tehát, hogy akik hitből vannak, azok az Ábrahám fiai.

Galátzia levél:3:8   Előre látván pedig az Írás, hogy Isten hitből fogja megigazítani a pogányokat, eleve hirdette Ábrahámnak, hogy: Te benned fognak megáldatni minden népek.( ezért is vagyunk mik Ábrahám fiai)
Galátzia levél:3:9   Ekként a hitből valók áldatnak meg a hívő Ábrahámmal.
Galátzia levél:3:11   Hogy pedig a törvény által senki sem igazul meg Isten előtt, nyilvánvaló, mert az igaz ember hitből él.
Galátzia levél:3:12    A törvény pedig nincs hitből, hanem amely ember cselekeszi azokat, élni fog azok által.
Galátzia levél:3:14   Hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a Lélek ígéretét elnyerjük hit által.
Galátzia levél:3:26    Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. itt láthasuk hogy Isten fiakká fogadott minket, tehát Ő az apánk , az Igazi APÁNK!!!
Efézusi levél:2:8   Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;
Mert tudjuk hogy mindent amink van mindent kegyelemből  kaptunk , mert Ő szeret minket, ezért küldte el az Úr Jézust:
Efézusi levél:3:17   Hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben;
Kolosse levél:2:7   Meggyökerezvén és tovább épülvén Ő benne, és megerősödvén a hitben, amiképpen arra taníttattatok, bővölködvén abban hálaadással
minden nap Hálával tölt el , hogy  van  valaki a világ mindeségben aki  gondol rám , szeret és mindet tud rólam.
és ha elesünk is ő ott van fogja  kezünket és vezet, , ezért nem járhatunk a világ folyása után, hanem  mivel Ő bennünk van az Ő akaratát kell  teljesiteni:
I. Timóteus levél:6:11    De te, óh Istennek embere, ezeket kerüld; hanem kövessed az igazságot, az istenfélelmet, a hitet, a szeretetet, a békességes tűrést, a szelídséget.
 hát ezeket olvasván a hitről én szertném mondani mint PÁL:
Timóteus levél:4:7   Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam:
 ez csodálatos lenne  ha ezt tudnánk mik is mondani , én erre vágyok,
 azért nem szabad elkalandozni csak Rá kell tekinteni:

Zsidó levél:12:2   Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégezőjére Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, s az Isten királyi székének jobbjára ült.
Zsidó levél:13:7   Emlékezzetek meg a ti előljáróitokról, akik szólották néktek az Isten beszédét, és figyelmezvén az ő életök végére, kövessétek hitöket.
mert  a bizonyságoknak oly nagy fellege vesz körül minket: igyekezünk hogy megtartsuk az Ő parancsolatait,
jelenések könyve:14:12  Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét! Ezt a Hitet szeretném elérni és megtartani! :019: :ima02: :ima02: :ima05: :ima06: 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu