joi, 22 noiembrie 2012


Re:Tanítások Isten Igéjéből
« Válasz #34 Dátum: Október 30, 2012, 14:56:24 »
 :igen:
igen valóban áldott aki az Úrban bízik és az Ő útjaiban  jár mert  Ő  AZ ÖRÖKKÉVALÓ NEKÜNK ADTA AZ Ő IGÉJÉT MINT ÚTMUTATÓ IS!  Ő valóban vezet minket és tanít az ő igéjén keresztül  , eszembe jutott hogy  Izraelnek is  mikor az áldásokat igérte  akkor azt mondta hogy áldott leszel Ha:

5 Mózes: 28: 6-14:
Áldott leszesz bejöttödben, és áldott leszesz kimentedben.
7
Az Úr megszalasztja előtted a te ellenségeidet, akik reád támadnak; egy úton jőnek ki reád, és hét úton futnak előled.
8
Áldást parancsol melléd az Úr a te csűreidben és mindenben, amire ráteszed kezedet; és megáld téged azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ád néked.
9
Az Úr felkészít téged magának szent néppé, amiképpen megesküdt néked, ha megtartod az Úrnak, a te Istenednek parancsolatait, és az ő útain jársz.
10
És megérti majd a földnek minden népe, hogy az Úrnak nevéről neveztetel, és félnek tőled.
11
És bővölködővé tesz téged az Úr minden jóban: a te méhednek gyümölcsében, a te barmodnak gyümölcsében és a te földednek gyümölcsében, azon a földön, amely felől megesküdt az Úr a te atyáidnak, hogy néked adja azt.
12
Megnyitja néked az Úr az ő drága kincsesházát, az eget, hogy esőt adjon a te földednek alkalmas időben, és megáldja kezednek minden munkáját, és kölcsönt adsz sok népnek, te pedig nem veszesz kölcsönt.
13
És fejjé tesz téged az Úr és nem farkká, és mindinkább feljebbvaló leszesz és nem alábbvaló, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek parancsolataira, amelyeket én parancsolok ma néked, hogy tartsd meg és teljesítsd azokat;
14
És ha el nem térsz egyetlen ígétől sem, amelyeket én parancsolok néktek, se jobbra, se balra, járván idegen istenek után, hogy azokat tiszteljétek.

 tudjuk hogy a szívünket ismeri az Úr ! hiszem  Ő teremtett minket és ismeri a szívunk gondolatainkat is:
Zsoltárok könyve:33:15   Ő alkotta mindnyájok szivét, és jól tudja minden tettöket.

és most eszembe jutott mikor az Úr Jézus is tanít hogy ne a földön gyűjtsünk gazdagságot !

Máté Evangéliuma:6:19   Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják;
Máté Evangéliuma:6:20   Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. tudjuk hogy  mikor elmegyünk innen ebből  a világból semmit nem vihetünk magunkkal bármennyit is  gyűjtöttünk , sem aranyat sem autót sem nagy házat sem a pénzt,,, semmit

MÁTÉ :6:21-34:21
Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is.
22
A test lámpása a szem. Ha azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos lesz.
23
Ha pedig a te szemed gonosz, a te egész tested sötét lesz. Ha azért a benned lévő világosság sötétség: mekkora akkor a sötétség?!
24
Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak.
25
Azért azt mondom néktek: Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek és mit igyatok; sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Avagy nem több-é az élet hogynem az eledel, és a test hogynem az öltözet?
26
Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak; és a ti mennyei Atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-é azoknál?
27
Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal?
28
Az öltözet felől is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező liliomait, mi módon növekednek: nem munkálkodnak, és nem fonnak;
29
De mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy.
30
Ha pedig a mezőnek füvét, amely ma van, és holnap kemencébe vettetik, így ruházza az Isten; nem sokkal inkább-é titeket, ti kicsinyhitűek?
31
Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? vagy: Mit igyunk? vagy: Mivel ruházkodjunk?
32
Mert mind ezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mind ezekre szükségetek van.
33
Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek.
34
Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől; mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja
.

 Jób is  ezt mondta hogy  nem viszünk semmit magunkkal:

Jób: 1: 21:
És monda: Mezítelen jöttem ki az én anyámnak méhéből, és mezítelen térek oda, vissza. Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úrnak neve!


 én úgy gondolom hogy mindenkor ragaszkodjunk az Úrhoz  mindenkor Őt keressük , és Benne bízunk , ha jól megy  dolgunk akkor hálával , ha betegek vagyunk könyörögjünk hozzá mert ő meggyógyít, ha segítségül hívjuk  akkor Ő jön és megsegít
 :2smitten:

Zsoltárok könyve:6:3   Könyörülj rajtam Uram, mert ellankadtam: gyógyíts meg engem Uram, mert megháborodtak csontjaim!
Zsoltárok könyve:41:5   Én azt mondtam: Uram kegyelmezz nékem, gyógyítsd meg lelkemet, mert vétkeztem ellened!
Jézus azért jött hogy meggyógyítson megszabadítson :
Lukács Evangéliuma:4:18   Az Úrnak lelke van én rajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangyéliomot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyilását, hogy szabadon bocsássam a lesujtottakat

de azt is olvassuk az igében hogy átkozottak akik elhagyják az Urat: 5 Mózes: 28:15:
Ha pedig nem hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, hogy megtartsad és teljesítsed minden parancsolatát és rendelését, amelyeket én parancsolok ma néked: reád jőnek mind ez átkok, és megteljesednek rajtad.


Zsoltárok könyve:119:21   Megdorgálod a kevélyeket; átkozottak, akik elhajolnak parancsolataidtól.

legyünk azért éberek és keressük Őt  amíg nem késő amíg még tart a kegyelem, mert nem tudjuk lesz HOLNAP????

 és a dicsőség koronáját szeretünk elvenni amit Ő megígért:

I. Péter levél:5:4   És mikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőségnek hervadatlan koronáját.

ÉS NE EZ LEGYEN SZÁMUNKRA  VÁLASZ:
Máté Evangéliuma:25:41   Akkor szól majd az ő bal keze felől állókhoz is: Távozzatok tőlem, ti átkozottak, az örök tűzre, amely az ördögnek és az ő angyalainak készíttetett.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu