duminică, 16 decembrie 2012

1 Mózes:1: 1-3: 

Kezdetben teremté Isten az eget és a földet. 

A föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén, és az Isten 

Lelke lebeg vala a vizek felett. 

És monda Isten: Legyen világosság: és lőn világosság! 

János: 1: 1-4: 

Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge. 

Ez kezdetben az Istennél vala. 

Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. 

Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága; 
Példa :8: 12-31: 

12 
Én bölcsesség lakozom az eszességben, és a megfontolás tudományát megnyerem. 
13 
Az Úrnak félelme a gonosznak gyűlölése; a kevélységet és felfuvalkodást és a 

gonosz útat, és az álnok szájat gyűlölöm. 
14 
Enyém a tanács és a valóság, én vagyok az eszesség, enyém az erő. 
15 
Én általam uralkodnak a királyok, és az uralkodók végeznek igazságot. 
16 
Én általam viselnek a fejedelmek fejedelemséget, és a nemesek, a földnek minden 

birái. 
17 
Én az engem szeretőket szeretem, és akik engem szorgalmasan keresnek, 

megtalálnak. 
18 
Gazdagság és tisztesség van nálam, megmaradandó jó és igazság. 
19 
Jobb az én gyümölcsöm a tiszta aranynál és színaranynál, és az én hasznom a 

válogatott ezüstnél. 
20 
Az igazságnak útán járok, és az igazság ösvényének közepén. 
21 
Hogy az engem szeretőknek valami valóságost adjak örökségül, és erszényeiket 

megtöltsem. 
22 
Az Úr az ő útának kezdetéül szerzett engem; az ő munkái előtt régen. 
23 
Örök időktől fogva felkenettem, kezdettől, a föld kezdetétől fogva. 
24 
Még mikor semmi mélységek nem voltak, születtem vala; még mikor semmi források, 

vízzel teljesek nem voltak. 
25 
Minekelőtte a hegyek leülepedtek volna, a halmoknak előtte születtem. 
26 
Mikor még nem csinálta vala a földet és a mezőket, és a világ porának kezdetét. 
27 
Mikor készíté az eget, ott valék; mikor felveté a mélységek színén a kerekséget; 
28 
Mikor megerősíté a felhőket ott fenn, mikor erősekké lőnek a mélységeknek forrásai; 
29 
Mikor felveté a tengernek határit, hogy a vizek át ne hágják az ő parancsolatját, 

mikor megállapítá e földnek fundamentomait: 
30 
Mellette valék mint kézmíves, és gyönyörűsége valék mindennap, játszva ő előtte 

minden időben. 
31 
Játszva az ő földének kerekségén, és gyönyörűségemet lelve az emberek fiaiban. 

János: 1: 12-14: 
Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, 

azoknak, akik az ő nevében hisznek; 
13 
Akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem 

Istentől születtek. 
14 
És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya 

egyszülöttjének dicsőségét), aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal. 
jános: 1:16: 
És az ő teljességéből vettünk mindnyájan kegyelmet is kegyelemért. 
jános: 3: 16: 
Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő 

benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 
jános: 4:24: 
Az Isten lélek: és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. 
Efézusi levél:5: 15-20: 
Meglássátok annakokáért, hogy mimódon okkal járjatok, nem mint bolondok, hanem 

mint bölcsek: 
16 
Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszok. 
17 
Annakokáért ne legyetek esztelenek, hanem megértsétek, mi legyen az Úrnak 

akaratja. 
18 
És meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van; hanem teljesedjetek be 

Szent Lélekkel, 
19 
Beszélgetvén egymás között zsoltárokban és dícséretekben és lelki énekekben, 

énekelvén és dícséretet mondván szívetekben az Úrnak   Hálákat adván mindenkor 

mindenekért a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében az Istennek és Atyának 

Kolossé:1:12-16: 
12 
Hálákat adván az Atyának, ki alkalmasakká tett minket a szentek örökségében való 

részvételre a világosságban; 
13 
Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának 

országába; 
14 
Kiben van a mi váltságunk az Ő vére által, bűneinknek bocsánata; 
15 
Aki képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek előtte született; 
16 
Mert Ő benne teremtetett minden, ami van a mennyekben és a földön, láthatók és 

láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár 

hatalmasságok; mindenek Ő általa és Ő reá nézve teremttettek; 
Kolossé:1:17-20 
És Ő előbb volt mindennél, és minden Ő benne áll fenn. 
18 
És Ő a feje a testnek, az egyháznak: aki a kezdet, elsőszülött a halottak közül; hogy 

mindenekben Ő legyen az első; 
19 
Mert tetszett az Atyának, hogy Ő benne lakozzék az egész teljesség; 
20 
És hogy Ő általa békéltessen meg mindent Magával, békességet szerezvén az Ő 

keresztjének vére által; Ő általa mindent, ami csak van, akár a földön, akár a 

mennyekben! 

 :Jezus04:
Efézus: 1:16-23:Nem szűnöm meg hálát adni tiérettetek, emlékezvén reátok az én 

könyörgéseimben;  :ima02:
17 
Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atyja adjon néktek 

bölcseségnek és kijelentésnek Lelkét az Ő megismerésében; 
18 
És világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az Ő elhívásának 

a reménysége, mi az Ő öröksége dicsőségének a gazdagsága a szentek között, 
19 
És mi az Ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk, az Ő hatalma 

erejének ama munkája szerint, 
20 
Amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Őt a halálból, és ültette Őt 

a maga jobbjára a mennyekben. 
21 
Felül minden fejedelemségen és hatalmasságon és erőn és uraságon és minden 

néven, mely neveztetik nemcsak e világon, hanem a következendőben is: 
22 
És mindeneket vetett az Ő lábai alá, és Őt tette mindeneknek fölötte az 

anyaszentegyháznak fejévé, 
23 
Mely az Ő teste, teljessége Ő néki, aki mindeneket betölt mindenekkel. 
Róma: 5: 10-15: 
Mert ha, mikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az ő Fiának halála által, 

sokkal inkább megtartatunk az ő élete által minekutána megbékéltünk vele. 
11 
Nemcsak pedig, hanem dicsekedünk is az Istenben a mi Urunk Jézus Krisztus által, 

aki által most a megbékélést nyertük. 
12 
Annakokáért, miképpen egy ember által jött be a világra a bűn és a bűn által a halál, 

és akképpen a halál minden emberre elhatott, mivelhogy mindenek vétkeztek; 
13 
Mert a törvényig vala bűn a világon; a bűn azonban nem számíttatik be, ha nincsen 

törvény. 
14 
Úgyde a halál uralkodott Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem az Ádám esetének 

hasonlatossága szerint vétkeztek, aki ama következendőnek kiábrázolása vala. 
15 
De a kegyelmi ajándék nem úgy van, mint a bűneset; mert ha amaz egynek esete 

miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme és a kegyelemből való ajándék, mely az 

egy ember Jézus Krisztusé, sokkal inkább elhatott sokakra

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu