joi, 22 noiembrie 2012Elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2048
 • Ország ahol élek: hu
  • MSN Messenger - torokildiko@windowslive.com
  •  
  • Yahoo azonnali üzenetküldő - torokildiko
  • Profil megtekintése
  •  
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
  •  
  • E-mail
  •  
  • Privát üzenet (Elérhető)
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #172 Dátum: Ma - 17:16:54 »
 :019:

Jeremiás: 17: 7-18:

Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek bizodalma az Úr;
8
Mert olyanná lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyó felé bocsátja gyökereit, és nem fél, ha hőség következik, és a levele zöld marad; és a száraz esztendőben nem retteg, sem a gyümölcsözéstől meg nem szűnik.
9
Csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az; kicsoda ismerhetné azt?
10
Én, az Úr vagyok az, aki a szívet fürkészem és a veséket vizsgálom, hogy megfizessek kinek-kinek az ő útai szerint és cselekedeteinek gyümölcse szerint.
11
Mint a fogoly madár, mely fiakat gyűjt, melyeket nem ő költött, olyan, aki gazdagságot gyűjt, de nem igazán; az ő napjainak felén elhagyja azt, a halálakor pedig bolonddá lesz.
12
Óh dicsőség trónja, kezdettől fogva magasságos, szentségünknek helye.
13
Izráelnek reménysége, oh Uram! Akik elhagynak téged, mind megszégyenülnek! Akik elpártolnak tőlem, a porba iratnak be, mert elhagyták az élő vizeknek kútfejét, az Urat!
14
Gyógyíts meg engem Uram, hogy meggyógyuljak, szabadíts meg engem, hogy megszabaduljak, mert te vagy az én dicsekedésem!
15
Ímé, ők azt mondják nékem: Hol van az Úr szózata? Most jőjjön el!
16
De én nem siettem elhagyni a te útaidnak követését, sem gonosz napot nem kívántam, te tudod; ami ajkaimon jött ki, nyilvánvaló volt előtted.
17
Ne légy nékem rettentésemre: reménységem vagy te a háborúság napján!
18
Szégyenüljenek meg, akik üldöznek engem, de ne én szégyenüljek meg; ők rettegjenek és ne én rettegjek; hozz reájok háborúság napját, és kétszeres zúzással zúzd össze őket!
 :ima02:
Üzenet módosítása
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2048
 • Ország ahol élek: hu
  • MSN Messenger - torokildiko@windowslive.com
  •  
  • Yahoo azonnali üzenetküldő - torokildiko
  • Profil megtekintése
  •  
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
  •  
  • E-mail
  •  
  • Privát üzenet (Elérhető)
 :019:
1Péter5:6-8:
Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején.
7
Minden gondotokat ő reá vessétek, mert néki gondja van reátok.
8
Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen:
2Tess:3:1-5:
1
Végezetre imádkozzatok értünk atyámfiai, hogy az Úrnak beszéde terjedjen és dicsőíttessék, amiként ti köztetek is.
2
És hogy meneküljünk meg az alkalmatlan és gonosz emberektől. Mert nem mindenkié a hit!
3
De hű az Úr, aki megerősít titeket és megőriz a gonosztól.
4
Bízunk is az Úrban reátok nézve, hogy megteszitek és meg is fogjátok tenni azokat, amiket parancsolunk.
5
Az Úr pedig igazgassa a ti szíveteket az Isten iránt való szeretetre, és Krisztus iránt való állhatatosságra
Üzenet módosítása
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2048
 • Ország ahol élek: hu
  • MSN Messenger - torokildiko@windowslive.com
  •  
  • Yahoo azonnali üzenetküldő - torokildiko
  • Profil megtekintése
  •  
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
  •  
  • E-mail
  •  
  • Privát üzenet (Elérhető)
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #170 Dátum: November 20, 2012, 09:58:19 »
Zsidó levél:11:6   Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, akik őt keresik
 Hogy mi a hit, azt Isten szolgáitól tanulhatjuk meg, akik rendíthetetlen bizalommal és engedelmességgel szánták oda életüket Istennek.
Zsidókhoz írt levél » 11:
1
A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.
2
Mert ezzel szereztek jó bizonyságot a régebbiek.
3
Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő.
Zsidó:11:8
Hit által engedelmeskedett Ábrahám, mikor elhívatott, hogy menjen ki arra a helyre, amelyet örökölendő vala, és kiméne, nem tudván, hová megy.:1Mózes:12:1-4És monda az Úr Ábrámnak: Eredj ki a te földedből, és a te rokonságod közül, és a te atyádnak házából, a földre, amelyet én mutatok néked.
2
És nagy nemzetté tészlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszesz.
3
És megáldom azokat, akik téged áldanak, és aki téged átkoz, megátkozom azt: és megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei.
4
És kiméne Ábrám, amint az Úr mondotta vala néki, és Lót is kiméne ő vele: Ábrám pedig hetvenöt esztendős vala, mikor kiméne Háránból.
Zsidó :11:9-32 Hit által lakott az ígéret földén, mint idegenben, sátorokban lakván Izsákkal és Jákóbbal, ugyanazon ígéretnek örökös társaival.
Mert várja vala az alapokkal bíró várost, melynek építője és alkotója az Isten.
11
Hit által nyert erőt Sára is az ő méhében való foganásra, és életkora ellenére szűlt, minthogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette.
12
Azért is egytől, még pedig mintegy kihalttól annyian származtak, mint az égnek csillagai sokaságra nézve, és mint a tenger partja mellett a fövény, mely megszámlálhatatlan.
13
Hitben haltak meg mindezek, nem nyerve meg az ígéreteket, hanem csak távolról látva és üdvözölve azokat, és vallást tevén arról, hogy idegenek és vándorok a földön.
14
Mert akik így szólnak, nyilván jelentik, hogy hazát keresnek.
15
És hogyha eszökbe jutott volna az, amelyből kijöttek, volt volna idejök a visszatérésre.
16
Így azonban jobb után vágyódnak, tudniillik mennyei után; azért nem szégyenli őket az Isten, hogy Istenöknek neveztessék, mert készített nékik várost.
17
Hit által áldozta meg Ábrahám Izsákot, próbára tétetvén, és az egyszülöttet vitte áldozatul, ő, ki az ígéreteket nyerte,
18
Akinek meg volt mondva: Izsákban neveztetik néked mag;
19
Úgy gondolkozván, hogy az Isten a halálból is képes feltámasztani, miért is őt példaképpen visszanyerte.
20
Hit által áldá meg a jövendőkre nézve Izsák Jákóbot és Ézsaut.
21
Hit által áldá meg a haldokló Jákób a József fiainak mindenikét, és botja végére hajolva imádkozott.
22
Hit által emlékezett meg élete végén József az Izráel fiainak kimeneteléről, és az ő tetemeiről rendelkezett.
23
Hit által rejtegették Mózest az ő szülei születése után három hónapig, mivel látták, hogy kellemes a gyermek, és nem féltek a király parancsától.
24
Hit által tiltakozott Mózes, midőn felnövekedett, hogy a Faraó leánya fiának mondják,
25
Inkább választván az Isten népével való együttnyomorgást, mint a bűnnek ideig-óráig való gyönyörűségét;
26
Égyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartván Krisztus gyalázatát, mert a megjutalmazásra tekintett.
27
Hit által hagyta oda Égyiptomot, nem félvén a király haragjától; mert erős szívű volt, mintha látta volna a láthatatlant.
28
Hit által rendelte a páskát és a vérnek kiontását, hogy az öldöklő ne illesse az ő elsőszülötteiket.
29
Hit által keltek át a veres tengeren, mint valami szárazföldön, amit megpróbálván az égyiptomiak, elnyelettek.
30
Hit által omlottak le Jérikónak kőfalai, midőn hét napig köröskörül járták.
31
Hit által nem veszett el Ráháb, a parázna nő az engedetlenekkel együtt, befogadván a kémeket békességgel.
32
És mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a prófétákról; Zsidó:12:1Annakokáért mi is, kiket a bizonyságoknak ily nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdő tért.
A hit engedelmesség Isten Igéjének A hit bizonyos afelől, hogy Isten létezett már a világ teremtése előtt is.A hit alapja a Biblia.AZ IGE ISTEN IGÉJE AKI  NÁZÁRETI JÉZUS KRISZTUS   ROM:10:17.Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által
 Rom 10:10 -11:
Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az idvességre.
11
Mert azt mondja az írás: Valaki hisz ő benne, meg nem szégyenül.:
Zsolt:116:100
Hittem, azért szóltam; noha igen megaláztatott valék.
Ézsaiás :28:16:Ezért így szól az Úr Isten: Ímé, Sionban egy követ tettem le, egy próbakövet, drága szegletkövet, erős alappal, aki benne hisz, az nem fut!
 a szeglet kö az nem más mit az Úr jézus krisztus, ő az alap
Efézusi levél:2:20   Kik fölépíttettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus.
Üzenet módosítása
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2048
 • Ország ahol élek: hu
  • MSN Messenger - torokildiko@windowslive.com
  •  
  • Yahoo azonnali üzenetküldő - torokildiko
  • Profil megtekintése
  •  
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
  •  
  • E-mail
  •  
  • Privát üzenet (Elérhető)
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #169 Dátum: November 17, 2012, 14:58:55 »
 :026: :031: :027:


Efézus: 1:16-23:Nem szűnöm meg hálát adni tiérettetek, emlékezvén reátok az én

könyörgéseimben;
17
Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atyja adjon néktek

bölcseségnek és kijelentésnek Lelkét az Ő megismerésében;
18
És világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az Ő elhívásának

a reménysége, mi az Ő öröksége dicsőségének a gazdagsága a szentek között,
19
És mi az Ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk, az Ő hatalma

erejének ama munkája szerint,
20
Amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Őt a halálból, és ültette Őt

a maga jobbjára a mennyekben.
21
Felül minden fejedelemségen és hatalmasságon és erőn és uraságon és minden

néven, mely neveztetik nemcsak e világon, hanem a következendőben is:
22
És mindeneket vetett az Ő lábai alá, és Őt tette mindeneknek fölötte az

anyaszentegyháznak fejévé,
23
Mely az Ő teste, teljessége Ő néki, aki mindeneket betölt mindenekkel.
Róma: 5: 10-15:
Mert ha, mikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az ő Fiának halála által,

sokkal inkább megtartatunk az ő élete által minekutána megbékéltünk vele.
11
Nemcsak pedig, hanem dicsekedünk is az Istenben a mi Urunk Jézus Krisztus által,

aki által most a megbékélést nyertük.
12
Annakokáért, miképpen egy ember által jött be a világra a bűn és a bűn által a halál,

és akképpen a halál minden emberre elhatott, mivelhogy mindenek vétkeztek;
13
Mert a törvényig vala bűn a világon; a bűn azonban nem számíttatik be, ha nincsen

törvény.
14
Úgyde a halál uralkodott Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem az Ádám esetének

hasonlatossága szerint vétkeztek, aki ama következendőnek kiábrázolása vala.
15
De a kegyelmi ajándék nem úgy van, mint a bűneset; mert ha amaz egynek esete

miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme és a kegyelemből való ajándék, mely az

egy ember Jézus Krisztusé, sokkal inkább elhatott sokakra.
Zsidó : 1:23:
Akit tett mindennek örökösévé, aki által a világot is teremtette,
Efézus: 1:20-23:
Amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Őt a halálból, és ültette Őt

a maga jobbjára a mennyekben.
21
Felül minden fejedelemségen és hatalmasságon és erőn és uraságon és minden

néven, mely neveztetik nemcsak e világon, hanem a következendőben is:
22
És mindeneket vetett az Ő lábai alá, és Őt tette mindeneknek fölötte az

anyaszentegyháznak fejévé,
23
Mely az Ő teste, teljessége Ő néki, aki mindeneket betölt mindenekkel!
Efézusi levél:1:3   Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak

Atyja, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban, :ima02: :ima05: :ima06:
Üzenet módosítása
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokkarol

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 63
 • Ország ahol élek: hu
  • Profil megtekintése
  •  
  • E-mail
  •  
  • Privát üzenet (Nem elérhető)
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #168 Dátum: November 17, 2012, 11:17:36 »
 Zsoltárok könyve » 103. fejezet
1
A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét.
2
Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről.
3
Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet.
4
Aki megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg

téged.
5
Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé!

ezért áldjuk Őt és magasztaljuk:
Lukács Evangéliuma:19:38 Mondván: Áldott a Király, ki jő az Úrnak nevében! 

Békesség a mennyben, és dicsőség a magasságban!

II. Korintus levél:1:3 Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, 

az irgalmasságnak atyja és minden vígasztalásnak Istene;
I. Péter levél:1:3 Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, aki az ő

nagy irgalmassága szerint újonnan szűlt minket élő reménységre Jézus Krisztusnak

a halálból való feltámadása által,
Efézus: 3:19-21:
És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felül haladó szeretetét, hogy

ekképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig.
20
Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb

hogynem mint kérjük vagy elgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó erő szerint,
21
Annak légyen dicsőség az egyházban a Krisztus Jézusban nemzetségről

nemzetségre örökkön örökké. Ámen!
Üzenet módosítása
Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm.

Nem elérhető torokkarol

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 63
 • Ország ahol élek: hu
  • Profil megtekintése
  •  
  • E-mail
  •  
  • Privát üzenet (Nem elérhető)
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #167 Dátum: November 17, 2012, 09:57:48 »
Márk Evangéliuma:13:7-13=
Mikor pedig hallani fogtok háborúkról és háborúk híreiről, meg ne rémüljetek, mert meg kell lenniök; de ez még nem a vég.
8
Mert nemzet nemzet ellen, és ország ország ellen támad; és lesznek földindulások mindenfelé, és lesznek éhségek és háborúságok.
9
Nyomorúságoknak kezdetei ezek. Ti pedig vigyázzatok magatokra: mert törvényszékeknek adnak át titeket, és gyülekezetekben vernek meg titeket, és helytartók és királyok elé állítanak én érettem, bizonyságul ő nékik.
10
De előbb hirdettetnie kell az evangyéliomnak minden pogányok között.
11
Mikor pedig fogva visznek, hogy átadjanak titeket, ne aggodalmaskodjatok előre, hogy mit szóljatok, és ne gondolkodjatok, hanem ami adatik néktek abban az órában, azt szóljátok; mert nem ti vagytok, akik szólotok, hanem a Szent Lélek.
12
Halálra fogja pedig adni testvér testvérét, atya gyermekét; és magzatok támadnak szülők ellen, és megöletik őket.
13
És lesztek gyűlöletesek mindenki előtt az én nevemért; de aki mindvégig megmarad, az megtartatik.
Üzenet módosítása
Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm.

Elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5269
 • Ország ahol élek: de
  • Profil megtekintése
  •  
  • Privát üzenet (Elérhető)
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #166 Dátum: November 14, 2012, 13:05:34 »
ÁMEN!

 :ima02:
Üzenet módosítása
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2048
 • Ország ahol élek: hu
  • MSN Messenger - torokildiko@windowslive.com
  •  
  • Yahoo azonnali üzenetküldő - torokildiko
  • Profil megtekintése
  •  
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
  •  
  • E-mail
  •  
  • Privát üzenet (Elérhető)
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #165 Dátum: November 14, 2012, 08:56:19 »
 :2smitten:

 :019:

I. János levél:5:13 Ezeket írtam néktek, akik hisztek az Isten Fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higyjetek az Isten Fiának nevében.

jános Evangéliuma:11:25 Monda néki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz én bennem, ha meghal is, él;

Márk Evangéliuma:16:16 Aki hiszen és megkeresztelkedik, idvezül; aki pedig nem hiszen, elkárhozik

jános Evangéliuma:5:24 Bizony, bizony mondom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van; és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre.

János Evangéliuma:6:35 Jézus pedig monda nékik: Én vagyok az életnek ama kenyere; aki hozzám jő, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha.
János Evangéliuma:6:40 Az pedig annak az akarata, aki elküldött engem, hogy mindaz, aki látja a Fiút és hisz ő benne, örök élete legyen; és én feltámasszam azt azt utolsó napon.
János Evangéliuma:6:47 Bizony, bizony mondom néktek: Aki én bennem hisz, örök élete van annak
János Evangéliuma:7:38 Aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből.
és csodálatos ez az igéret!
Jelenések könyve:21:7 Aki győz, örökségül nyer mindent; és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem.
jelenések:3:11-12:Ímé eljövök hamar: tartsd meg ami nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat.
12
Aki győz, oszloppá teszem azt az én Istenemnek templomában, és többé onnét ki nem jő; és felírom ő reá az én Istenemnek nevét, és az én Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemét, amely az égből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet. :ima02:
Üzenet módosítása
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2048
 • Ország ahol élek: hu
  • MSN Messenger - torokildiko@windowslive.com
  •  
  • Yahoo azonnali üzenetküldő - torokildiko
  • Profil megtekintése
  •  
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
  •  
  • E-mail
  •  
  • Privát üzenet (Elérhető)
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #164 Dátum: November 13, 2012, 10:13:14 »
 :2smitten: :2smitten: :2smitten:

Zsoltárok könyve:108:5   Mert nagy, egek felett való a te kegyelmed, és a felhőkig ér a te hűséges voltod!
Zsoltárok könyve:109:21   De te, én Uram, Istenem, bánj velem a te nevedért; mivelhogy jó a te kegyelmed, szabadíts meg engem!
Zsoltárok könyve:109:26   Segíts meg engem, Uram Isten; szabadíts meg engem a te kegyelmed szerint!
Zsoltárok könyve:115:1   Nem nékünk Uram, nem nékünk, hanem a te nevednek adj dicsőséget, a te kegyelmedért és hívségedért!
Zsoltárok könyve:119:41   És szálljon reám, Uram, a te kegyelmed, a te szabadításod, amint megigérted,
Zsoltárok könyve:119:64   A te kegyelmeddel, oh Uram, teljes e föld: taníts meg engem rendeléseidre!
Zsoltárok könyve:119:76   Legyen velem a te kegyelmed, hogy megvígasztalódjam a te szolgádnak tett igéreted szerint.
Zsoltárok könyve:119:88   A te kegyelmed szerint eleveníts meg engem, hogy megőrizhessem a te szádnak bizonyságait.
Zsoltárok könyve:138:2   Szent templomod felé hajolok, s magasztalom nevedet kegyelmedért és igazságodért; mert minden neveden felül felmagasztalád a te beszédedet.
Zsoltárok könyve:138:8   Elvégzi értem az Úr. Uram, a te kegyelmed örökkévaló: ne hagyd el a te kezeidnek alkotásait!
Zsoltárok könyve:143:8   Korán hallasd velem kegyelmedet, mert bízom benned! Mutasd meg nékem az útat, melyen járjak, mert hozzád emelem lelkemet!
Zsoltárok könyve:143:12   És kegyelmedből rontsd meg ellenségeimet, és veszítsd el mindazokat, akik szorongatják lelkemet; mert szolgád vagyok. :ima02:
Üzenet módosítása
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2048
 • Ország ahol élek: hu
  • MSN Messenger - torokildiko@windowslive.com
  •  
  • Yahoo azonnali üzenetküldő - torokildiko
  • Profil megtekintése
  •  
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
  •  
  • E-mail
  •  
  • Privát üzenet (Elérhető)
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #163 Dátum: November 13, 2012, 10:07:53 »
 :019:

1Pt.1:19
Hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén:
Zsid 9:15:
És ezért új szövetségnek a közbenjárója ő, hogy meghalván az első szövetségbeli bűnök váltságáért, a hivatottak elnyerjék az örökkévaló örökségnek ígéretét.
tehát amint mondtam Krisztus vére a bűnbocsánatunk alapja: olvassuk az Efézus:1:77
Akiben van a mi váltságunk az Ő vére által, a bűnöknek bocsánata az Ő kegyelmének gazdagsága szerint.
tudjuk tehát hogy vér nélkül nincs bocsánat: Zsid:9:22És csaknem minden vérrel tisztíttatik meg a törvény szerint, és vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat.
maga Jézus is erre tanit minket a: Máté:26:28:28
Mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára.
a Jézus Krisztus vére a megigazulásunk alapja is::Rom:4:25:
Ki a mi bűneinkért halálra adatott, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért.
ez a kegyelmet ingyen kaptuk:Rom 3:24
Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által,
a Jézus vére által Isten megbékélt velünk: Ő a mi békességünk alapja : olvassuk a Kolossé:1:20:20
És hogy Ő általa békéltessen meg mindent Magával, békességet szerezvén az Ő keresztjének vére által; Ő általa mindent, ami csak van, akár a földön, akár a mennyekben.
megölte az ellenségeskedést : Efézus.:2:16:
És hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt, egy testben a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést.Rom:5:1:

Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által,

Jézus Krisztus vére megtisztít megmos és megszentel, tehát az Ő vére által tiszták , és bűn nélkül lehetünk Isten előtt! , ez egy csodálatos dolgok , Isten a világ mindenség teremtője előtt tiszták lehetünk , nem tulajdonítja nekünk a bűneinket amit elkövetünk a Vér a mi megtisztulásunk alapja:1 János:1:7
Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.
de megmossa a lelki ismeretünket is: Zsid: 9:14:

Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökké való Lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek: megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek
szóval ezeket olvasva az Igéből tudjuk hogy megmos a bűneinkből:
 Jel:1:5:
És a Jézus Krisztustól, aki a hű tanúbizonyság, a halottak közül az elsőszülött, és a föld királyainak fejedelme. Annak, aki minket szeretett, és megmosott bennünket a mi bűneinkből az ő vére által,
6
És tett minket királyokká és papokká az ő Istenének és Atyjának: annak dicsőség és hatalom mind örökkön örökké! Ámen. igy lettünk királyok és papok:1 Péter:2:9
Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket; :081:
Üzenet módosítása
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2048
 • Ország ahol élek: hu
  • MSN Messenger - torokildiko@windowslive.com
  •  
  • Yahoo azonnali üzenetküldő - torokildiko
  • Profil megtekintése
  •  
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
  •  
  • E-mail
  •  
  • Privát üzenet (Elérhető)
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #162 Dátum: November 10, 2012, 12:21:13 »
 :019:PÉLDA: 18:21:
Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és amiképpen kiki szeret azzal

élni, úgy eszi annak gyümölcsét.

Példa: 21:23:Aki megőrzi száját és nyelvét, megtartja életét a nyomorúságtól.

Jakab:3: 6-9:6
A nyelv is tűz, a gonoszságnak összessége. Úgy van a nyelv a mi tagjaink között,

hogy megszeplősíti az egész testet, és lángba borítja életünk folyását, maga is

lángba boríttatván a gyehennától.
7
Mert minden természet, vadállatoké, madaraké, csúszómászóké és vízieké

megszelídíthető és meg is szelidíttetett az emberi természet által:
8
De a nyelvet az emberek közül senki sem szelidítheti meg; fékezhetetlen gonosz az,

halálos méreggel teljes.
9
Ezzel áldjuk az Istent és Atyát, és ezzel átkozzuk az embereket, akik az Isten

hasonlatosságára teremttettek:
Máté: 15:11:
Nem az fertőzteti meg az embert, ami a szájon bemegy, hanem ami kijön a szájból, az

fertőzteti meg az embert.

Máté:15:18-19:
8
Amik pedig a szájból jőnek ki, a szívből származnak, és azok fertőztetik meg az

embert.
19
Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések,

paráznaságok, lopások, hamis tanubizonyságok, káromlások.
Máté:12:36-37:
De mondom néktek: Minden hivalkodó beszédért, amit beszélnek az emberek, számot

adnak majd az ítélet napján.
37
Mert a te beszédidből ismertetel igaznak, és a te beszédidből ismertetel hamisnak.
Zsoltár: 140:1-4:
1
Az éneklőmesternek, Dávid zsoltára.
2
Szabadíts meg engem, Uram, a gonosz embertől; a zsarnok férfitól védj meg

engemet!
3
Akik gonoszt gondolnak szívökben, és minden nap háborút kezdenek.
4
Nyelvöket élesítik, mint a kígyó; áspiskígyó mérge van ajkaik alatt.
 :129: :085:
Üzenet módosítása
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2048
 • Ország ahol élek: hu
  • MSN Messenger - torokildiko@windowslive.com
  •  
  • Yahoo azonnali üzenetküldő - torokildiko
  • Profil megtekintése
  •  
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
  •  
  • E-mail
  •  
  • Privát üzenet (Elérhető)
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #161 Dátum: November 06, 2012, 11:57:48 »
 :019:

jános: 4:24:
Az Isten lélek: és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják.
Efézusi levél:5: 15-20:
Meglássátok annakokáért, hogy mimódon okkal járjatok, nem mint bolondok, hanem

mint bölcsek:
16
Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszok.
17
Annakokáért ne legyetek esztelenek, hanem megértsétek, mi legyen az Úrnak

akaratja.
18
És meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van; hanem teljesedjetek be

Szent Lélekkel,
19
Beszélgetvén egymás között zsoltárokban és dícséretekben és lelki énekekben,

énekelvén és dícséretet mondván szívetekben az Úrnak   Hálákat adván mindenkor

mindenekért a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében az Istennek és Atyának

Kolossé:1:12-16:
12
Hálákat adván az Atyának, ki alkalmasakká tett minket a szentek örökségében való

részvételre a világosságban;
13
Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának

országába;
14
Kiben van a mi váltságunk az Ő vére által, bűneinknek bocsánata;
15
Aki képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek előtte született;
16
Mert Ő benne teremtetett minden, ami van a mennyekben és a földön, láthatók és

láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár

hatalmasságok; mindenek Ő általa és Ő reá nézve teremttettek;

 :ima02:
Üzenet módosítása
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2048
 • Ország ahol élek: hu
  • MSN Messenger - torokildiko@windowslive.com
  •  
  • Yahoo azonnali üzenetküldő - torokildiko
  • Profil megtekintése
  •  
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
  •  
  • E-mail
  •  
  • Privát üzenet (Elérhető)
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #160 Dátum: November 03, 2012, 14:30:44 »
 :Jezus04:


Jézus megtanított imádkozni!

Máté Evangéliuma:6:9 Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

az imának van ereje , nem csupán üres beszéd! és imádkozni kell , a biblia is igy tanít minket:I. Thessalonika levél:5:17 Szüntelen imádkozzatok.
Az ima megteremti a kapcsolatot nemcsak Isten és közöttünk,hanem embertársaink és mi közöttünk is.Az imában nem az számit,hogy szavaink minél magasztosabbak legyenek az Ima az szívből kell induljon nem csak üres szavak , mert Isten a szíveket vizsgálja,hanem,hogy amit mondunk azt teljes átéléssel és odaadással tegyük.Ezáltal az ima a könyörgés az életünk legfontosabb részévé válik.A keresztény imája nemcsak találkozás Krisztussal,hanem élet Krisztusban.
Jézus megtanított imádkozni de nem az fontos hogy ismételjük az imát amit példa ként hagyott nekünk, mert tudjuk hogy a szívünket ismeri az Úr, hanem minden nap hálaadással tárjuk fel a kívánságainkat!


Jézus mind az egyéni,mind a csoportos imát ajánlja:Amikor imádkozol,menj be a belső szobádba és ajtódat bezárva imádkozzál Atyádhoz titokban.Atyád pedig aki látja titokban megjutalmaz majd.Ez egy teljessen személyes kapcsolatot mutat,amikor csak mi ketten vagyunk az Atya szeretetébe egybeolvadva és igy válik a kettő eggyé.és itt már el lehet mondani:Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus ( Gal:2:20)
A mindennapi imára szükség van,hogy legyen napunkban egy időpont,amikor azt mondjuk az Istennek:szeretlek téged,gondolok rád.De még inkább szükséges a napi ima azért,hogy legyen egy időtartam,amikor csendben hallgatjuk az Isten szavát,amikor ő mondja nekünk:Szeretlek gyermekem! ami válaszunk: SZERETLEK URAM szeretlek Istenem ,szeretlek Megváltóm! ÁLDALAK ÉS MAGASZTALLAK A TE KEGYELMEDÉRT, a HŰSÉGEDÉRT ÉS MINDENÉRT AMIT TŐLED KAPTAM!
Az ima a szeretet legmagasabb foka az amikor ezt mondjuk:Legyen meg a te akaratod.Ez a teljes bizalom jele,mikor életünket egészen Isten akarata alá rendeljük és elfogadjuk sorsunkat.Elfogadjuk,hogy ő mindent előbb és jobban lát mint mi,mindent miértünk tesz,ha pedig igy van miért nem hagyatkozhatnánk a sugására.Amikor ezt a gondolatot megvalósitjuk,rájövünk Jézus mondatára az aggódásról,feloldodik bennünk a félelem és egész lényünk templommá vátozik,a szüntelen ima-áldás szentélyévé.A szeretet ezen fokán tér és idő másodlagossá válik számunkra,hiszen ilyenkor itt és mostban fogunk élni,megvalósitjuk belső lényegiségünket.Életünk pedig átalakul,ahová megyünk,akivel beszélünk megszépül-mondhatni a vas is arannyá válik kezünkben,hiszen a szeretet olyan erő amely átalakit anélkül,hogy a szabadságunkba befolyásolna.Azért élünk,hogy szeressünk és azért tapasztalunk,hogy megtanuljunk szeretni.

Jézust tanitványai kérték arra,hogy tanitsa meg őket imádkozni,ekkor adja meg nekik a Miatyánkot,amely magába foglal minden kérést mind szellemi-lelki-fizikai sikon.Ez az ima nem csak az ő közös imájukká válik,hanem mindannyiunkévá,hiszen ez mindannyink legbelső vágyát tükrözi ezért nem véletlen a Miatyánk-mindannyiunk Atyja.

Máté Evangéliuma:26:41 Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne essetek; mert jóllehet a lélek kész, de a test erőtelen.
Márk Evangéliuma:13:18 Imádkozzatok pedig, hogy a ti futástok ne télen legyen.
Márk Evangéliuma:13:33 Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok; mert nem tudjátok, mikor jő el az az idő.
Márk Evangéliuma:14:38 Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne jussatok; a lélek ugyan kész, de a test erőtelen.
Lukács Evangéliuma:6:28 Áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik titeket háborgatnak.
:ima02: :ima05: :ima06:
Üzenet módosítása
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2048
 • Ország ahol élek: hu
  • MSN Messenger - torokildiko@windowslive.com
  •  
  • Yahoo azonnali üzenetküldő - torokildiko
  • Profil megtekintése
  •  
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
  •  
  • E-mail
  •  
  • Privát üzenet (Elérhető)
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #159 Dátum: November 03, 2012, 12:18:32 »
 :019: :019:


Máté:9:37-38:7
Akkor monda az ő tanítványainak: Az aratni való sok, de a munkás kevés.
38
Kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába.

Máté:10:7:13:
Elmenvén pedig prédikáljatok, mondván: Elközelített a mennyeknek országa.
8
Betegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, halottakat támasszatok, ördögöket űzzetek. Ingyen vettétek, ingyen adjátok.
9
Ne szerezzetek aranyat, se ezüstöt, se réz-pénzt a ti erszényetekbe,
10
Se útitáskát, se két ruhát, se sarut, se pálcát; mert méltó a munkás az ő táplálékára.
11
Amely városba vagy faluba pedig bementek, tudakozzátok meg, ki abban méltó; és ott maradjatok, amíg tovább mehettek.
12
Ha pedig bementek a házba, köszöntsétek azt.
13
És ha méltó a ház, szálljon a ti békességtek reá; ha pedig nem méltó, a ti békességtek rátok térjen vissza.

Máté:10:32-33:32
Valaki azért vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei Atyám előtt;
33
Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom azt az én mennyei Atyám előtt.
Márk:8:34-38:A sokaságot pedig az ő tanítványaival együtt magához szólítván, monda nékik: Ha valaki én utánam akar jőni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem.
35
Mert valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; valaki pedig elveszti az ő életét én érettem és az evangyéliomért, az megtalálja azt.
36
Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall?
37
Avagy mit adhat az ember váltságul az ő lelkéért?
38
Mert valaki szégyel engem és az én beszédeimet e parázna és bűnös nemzetség között, az embernek Fia is szégyelni fogja azt, mikor eljő az ő Atyja dicsőségében a szent angyalokkal.

Lukács.9:26:Mert valaki szégyel engem és az én beszédemet, az embernek Fia is szégyelni fogja azt, mikor eljő az ő dicsőségével, és az Atyáéval és a szent angyalokéval.
2Timoteus:2:11-12:Igaz beszéd ez. Mert ha vele együtt meghaltunk, vele együtt fogunk élni is.
12
Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is: ha megtagadjuk, ő is megtagad minket;
Rom:6:3-13:Avagy nem tudjátok-é, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg?
4
Eltemettettünk azért ő vele együtt a keresztség által a halálba: hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk.
5
Mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele egygyé lettünk, bizonyára feltámadásáé szerint is azok leszünk.
6
Tudván azt, hogy a mi ó emberünk ő vele megfeszíttetett, hogy megerőtelenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek:
7
Mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól.
8
Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élünk is ő vele.
9
Tudván, hogy Krisztus, aki feltámadott a halálból, többé meg nem hal; a halál többé rajta nem uralkodik,
10
Mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer; hogy pedig él, az Istennek él.
11
Ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a mi Urunk Jézus Krisztusban.
12
Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek néki az ő kívánságaiban:
13
Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereiül a bűnnek; hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek.

Ámen! :rozsa:
Üzenet módosítása
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokkarol

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 63
 • Ország ahol élek: hu
  • Profil megtekintése
  •  
  • E-mail
  •  
  • Privát üzenet (Nem elérhető)
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #158 Dátum: November 02, 2012, 21:17:16 »
 :05:
Zsoltárok könyve:90:12   Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk.
Zsoltárok könyve:119:12   Áldott vagy te, Uram! Taníts meg engem a te rendeléseidre.

I. János levél:2:27   És az a kenet, amelyet ti kaptatok tőle, bennetek marad, és így nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket; hanem amint az a kenet megtanít titeket mindenre, úgy igaz is az és nem hazugság, és amiként megtanított titeket, úgy maradjatok ő benne.
Üzenet módosítása
Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm.

Elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2048
 • Ország ahol élek: hu
  • MSN Messenger - torokildiko@windowslive.com
  •  
  • Yahoo azonnali üzenetküldő - torokildiko
  • Profil megtekintése
  •  
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
  •  
  • E-mail
  •  
  • Privát üzenet (Elérhető)
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #157 Dátum: Október 30, 2012, 15:16:13 »
 :igen:
áldások HA HALLGATSZ :019:
:ima02:
» Mózes ötödik könyve - A törvény summája » 28. fejezet
1
Ha pedig szorgalmatosan hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, és megtartod és teljesíted minden ő parancsolatát, amelyeket én parancsolok ma néked: akkor e földnek minden népénél feljebbvalóvá tesz téged az Úr, a te Istened;
2
És reád szállanak mind ez áldások, és megteljesednek rajtad, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára.
3
Áldott leszesz a városban, és áldott leszesz a mezőben.
4
Áldott lesz a te méhednek gyümölcse és a te földednek gyümölcse, és a te barmodnak gyümölcse, a te teheneidnek fajzása és a te juhaidnak ellése.
5
Áldott lesz a te kosarad és a te sütő tekenőd.
6
Áldott leszesz bejöttödben, és áldott leszesz kimentedben.
7
Az Úr megszalasztja előtted a te ellenségeidet, akik reád támadnak; egy úton jőnek ki reád, és hét úton futnak előled.
8
Áldást parancsol melléd az Úr a te csűreidben és mindenben, amire ráteszed kezedet; és megáld téged azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ád néked.
9
Az Úr felkészít téged magának szent néppé, amiképpen megesküdt néked, ha megtartod az Úrnak, a te Istenednek parancsolatait, és az ő útain jársz.
10
És megérti majd a földnek minden népe, hogy az Úrnak nevéről neveztetel, és félnek tőled.
11
És bővölködővé tesz téged az Úr minden jóban: a te méhednek gyümölcsében, a te barmodnak gyümölcsében és a te földednek gyümölcsében, azon a földön, amely felől megesküdt az Úr a te atyáidnak, hogy néked adja azt.
12
Megnyitja néked az Úr az ő drága kincsesházát, az eget, hogy esőt adjon a te földednek alkalmas időben, és megáldja kezednek minden munkáját, és kölcsönt adsz sok népnek, te pedig nem veszesz kölcsönt.
13
És fejjé tesz téged az Úr és nem farkká, és mindinkább feljebbvaló leszesz és nem alábbvaló, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek parancsolataira, amelyeket én parancsolok ma néked, hogy tartsd meg és teljesítsd azokat;
14
És ha el nem térsz egyetlen ígétől sem, amelyeket én parancsolok néktek, se jobbra, se balra, járván idegen istenek után, hogy azokat tiszteljétek. :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Üzenet módosítása
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokkarol

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 63
 • Ország ahol élek: hu
  • Profil megtekintése
  •  
  • E-mail
  •  
  • Privát üzenet (Nem elérhető)
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #156 Dátum: Október 29, 2012, 08:52:33 »
1János=2:20=

És néktek kenetetek van a Szenttől, és mindent tudtok.

János= 1: 26=

Ama vígasztaló pedig, a Szent Lélek, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek.
1Kor. =1:21=
Aki pedig minket ti veletek egybe Krisztusban megerősít és megken minket, az Isten az; :044: :044:
Üzenet módosítása
Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm.

Nem elérhető torokkarol

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 63
 • Ország ahol élek: hu
  • Profil megtekintése
  •  
  • E-mail
  •  
  • Privát üzenet (Nem elérhető)
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #155 Dátum: Október 29, 2012, 08:48:30 »
Ámen! :01: :afro:
Üzenet módosítása
Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm.

Elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2048
 • Ország ahol élek: hu
  • MSN Messenger - torokildiko@windowslive.com
  •  
  • Yahoo azonnali üzenetküldő - torokildiko
  • Profil megtekintése
  •  
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
  •  
  • E-mail
  •  
  • Privát üzenet (Elérhető)
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #154 Dátum: Október 28, 2012, 07:53:33 »
 :019:   jános Evangéliuma:5:24   Bizony, bizony mondom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van; és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre.

János Evangéliuma:6:35   Jézus pedig monda nékik: Én vagyok az életnek ama kenyere; aki hozzám jő, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha.
János Evangéliuma:6:40   Az pedig annak az akarata, aki elküldött engem, hogy mindaz, aki látja a Fiút és hisz ő benne, örök élete legyen; és én feltámasszam azt azt utolsó napon.
János Evangéliuma:6:47   Bizony, bizony mondom néktek: Aki én bennem hisz, örök élete van annak
János Evangéliuma:7:38   Aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből.
 és csodálatos ez az igéret!
Jelenések könyve:21:7   Aki győz, örökségül nyer mindent; és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem.
jelenések:3:11-12:Ímé eljövök hamar: tartsd meg ami nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat.
12
Aki győz, oszloppá teszem azt az én Istenemnek templomában, és többé onnét ki nem jő; és felírom ő reá az én Istenemnek nevét, és az én Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemét, amely az égből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet.

nekünk bizony gyözni kell mert győzteseknek hivott el az Isten:
jelenések könyve:2:7   Akinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek. A győzedelmesnek enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomának közepette van.
Jelenések könyve:2:11   Akinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak nem árt a második halál.
Jelenések könyve:2:17   Akinek van füle hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek. A győzedelmesnek enni adok az elrejtett mannából, és adok annak fehér kövecskét, és a kövecskén új írott nevet, amelyet senki nem tud, csak az, aki kapja.
Jelenések könyve:3:21   Aki győz, megadom annak, hogy az én királyiszékembe űljön velem, amint én is győztem és ültem az én Atyámmal az ő királyiszékében.
Jelenések könyve:21:7   Aki győz, örökségül nyer mindent; és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. :igen:
Üzenet módosítása
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2048
 • Ország ahol élek: hu
  • MSN Messenger - torokildiko@windowslive.com
  •  
  • Yahoo azonnali üzenetküldő - torokildiko
  • Profil megtekintése
  •  
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
  •  
  • E-mail
  •  
  • Privát üzenet (Elérhető)
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #153 Dátum: Október 26, 2012, 08:27:57 »
 :019:

zsoltár:51: 3-19:

3
Könyörülj rajtam én Istenem a te kegyelmességed szerint; irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én bűneimet!
4
Egészen moss ki engemet az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engemet;
5
Mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem forog.
6
Egyedül te ellened vétkeztem, és cselekedtem azt, ami gonosz a te szemeid előtt; hogy igaz légy beszédedben, és tiszta ítéletedben.
7
Ímé én vétekben fogantattam, és bűnben melengetett engem az anyám.
8
Ímé te az igazságban gyönyörködöl, amely a vesékben van, és bensőmben bölcseségre tanítasz engem.
9
Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek; moss meg engemet, és fehérebb leszek a hónál.
10
Hallass örömet és vígasságot velem, hogy örvendezzenek csontjaim, amelyeket összetörtél.
11
Rejtsd el orcádat az én vétkeimtől, és töröld el minden álnokságomat.
12
Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem.
13
Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem.
14
Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem.
15
Hadd tanítsam a bűnösöket a te útaidra, hogy a vétkezők megtérjenek hozzád.
16
Szabadíts meg engemet a vérontástól, oh Isten, szabadításomnak Istene! hogy harsogja nyelvem a te igazságodat.
17
Uram, nyisd meg az én ajakimat, hogy hirdesse szájam a te dicséretedet.
18
Mert nem kivánsz te véresáldozatot, hogy adnék azt, égőáldozatban sem gyönyörködöl.
19
Isten előtt kedves áldozatok: a töredelmes lélek; a töredelmes és bűnbánó szívet oh Isten nem veted te meg!

zsoltár: 34: 18-23:
Ha igazak kiáltnak, az Úr meghallgatja, és minden bajukból kimenti őket.
19
Közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebhedt lelkeket.
20
Sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti az Úr.
21
Megőrzi minden csontját, egy sem töretik meg azokból.
22
A gonoszt gonoszság öli meg, és meglakolnak, akik gyűlölik az igazat.
23
Az Úr kimenti az ő szolgái lelkét, és senki meg nem lakol, aki ő benne bízik.


zsoltár 145:18-20:

Közel van az Úr minden őt hívóhoz; mindenkihez, aki hűséggel hívja őt.
19
Beteljesíti az őt félőknek kivánságát; kiáltásukat meghallgatja és megsegíti őket.
20
Megőrzi az Úr mindazokat, akik őt szeretik; de a gonoszokat mind megsemmisíti.

Mózes V. könyve:11:16 Vigyázzatok azért, hogy a ti szívetek meg ne csalattassék, és el ne térjetek, és ne tiszteljetek idegen isteneket, és ne boruljatok le előttök.
Ézsaiás könyve:45:22 Térjetek én hozzám, hogy megtartassatok földnek minden határai, mert én vagyok az Isten, és nincsen több! :ima02: :ima05: :ima06:
Üzenet módosítása
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2048
 • Ország ahol élek: hu
  • MSN Messenger - torokildiko@windowslive.com
  •  
  • Yahoo azonnali üzenetküldő - torokildiko
  • Profil megtekintése
  •  
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
  •  
  • E-mail
  •  
  • Privát üzenet (Elérhető)
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #152 Dátum: Október 25, 2012, 21:33:36 »
 :161: :016: :rozsa:
köszönöm szépen! :2smitten: :2smitten: :2smitten:
 én is nagyon szeretem a Példa beszédeket:

 most például ezek a kedvenc igéim:
 Példa :8: 12-31:

12
Én bölcsesség lakozom az eszességben, és a megfontolás tudományát megnyerem.
13
Az Úrnak félelme a gonosznak gyűlölése; a kevélységet és felfuvalkodást és a

gonosz útat, és az álnok szájat gyűlölöm.
14
Enyém a tanács és a valóság, én vagyok az eszesség, enyém az erő.
15
Én általam uralkodnak a királyok, és az uralkodók végeznek igazságot.
16
Én általam viselnek a fejedelmek fejedelemséget, és a nemesek, a földnek minden

birái.
17
Én az engem szeretőket szeretem, és akik engem szorgalmasan keresnek,

megtalálnak.
18
Gazdagság és tisztesség van nálam, megmaradandó jó és igazság.
19
Jobb az én gyümölcsöm a tiszta aranynál és színaranynál, és az én hasznom a

válogatott ezüstnél.
20
Az igazságnak útán járok, és az igazság ösvényének közepén.
21
Hogy az engem szeretőknek valami valóságost adjak örökségül, és erszényeiket

megtöltsem.
22
Az Úr az ő útának kezdetéül szerzett engem; az ő munkái előtt régen.
23
Örök időktől fogva felkenettem, kezdettől, a föld kezdetétől fogva.
24
Még mikor semmi mélységek nem voltak, születtem vala; még mikor semmi források,

vízzel teljesek nem voltak.
25
Minekelőtte a hegyek leülepedtek volna, a halmoknak előtte születtem.
26
Mikor még nem csinálta vala a földet és a mezőket, és a világ porának kezdetét.
27
Mikor készíté az eget, ott valék; mikor felveté a mélységek színén a kerekséget;
28
Mikor megerősíté a felhőket ott fenn, mikor erősekké lőnek a mélységeknek forrásai;
29
Mikor felveté a tengernek határit, hogy a vizek át ne hágják az ő parancsolatját,

mikor megállapítá e földnek fundamentomait:
30
Mellette valék mint kézmíves, és gyönyörűsége valék mindennap, játszva ő előtte

minden időben.
31
Játszva az ő földének kerekségén, és gyönyörűségemet lelve az emberek fiaiban.


és tudjuk hogy itt az UR JÉZUS rol van szó:

Kolossé:1:12-16:
12
Hálákat adván az Atyának, ki alkalmasakká tett minket a szentek örökségében való

részvételre a világosságban;
13
Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának

országába;
14
Kiben van a mi váltságunk az Ő vére által, bűneinknek bocsánata;
15
Aki képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek előtte született;
16
Mert Ő benne teremtetett minden, ami van a mennyekben és a földön, láthatók és

láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár

hatalmasságok; mindenek Ő általa és Ő reá nézve teremttettek;
Kolossé:1:17-20
És Ő előbb volt mindennél, és minden Ő benne áll fenn.
18
És Ő a feje a testnek, az egyháznak: aki a kezdet, elsőszülött a halottak közül; hogy

mindenekben Ő legyen az első;
19
Mert tetszett az Atyának, hogy Ő benne lakozzék az egész teljesség;
20
És hogy Ő általa békéltessen meg mindent Magával, békességet szerezvén az Ő

keresztjének vére által; Ő általa mindent, ami csak van, akár a földön, akár a

mennyekben!! :019: :ima02: :ima05: :ima06:
Üzenet módosítása
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokkarol

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 63
 • Ország ahol élek: hu
  • Profil megtekintése
  •  
  • E-mail
  •  
  • Privát üzenet (Nem elérhető)
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #151 Dátum: Október 25, 2012, 15:33:16 »
nagyon szeretem a példa beszédeket!  ezert ide másolok pár kedvenc igét :05: :05:!

 példabeszédek> 6.
1
Fiam! ha kezes lettél a te barátodért, és kezedet adván, kötelezted magadat másért:
2
Szádnak beszédei által estél tőrbe, megfogattattál a te szádnak beszédivel.
3
Ezt míveld azért fiam, és mentsd ki magadat, mert a te felebarátodnak kezébe jutottál; eredj, alázd meg magadat, és kényszerítsd felebarátodat.
4
Még álmot se engedj szemeidnek, se szunnyadást szemöldökidnek,
5
Szabadítsd ki magadat, mint a zerge a vadász kezéből, és mint a madár a madarásznak kezéből.
6
Eredj a hangyához, te rest, nézd meg az ő útait, és légy bölcs!
7
Akinek nincs vezére, igazgatója, vagy ura,
8
Nyárban szerzi meg az ő kenyerét, aratáskor gyűjti eledelét.
9
Oh te rest, meddig fekszel? mikor kelsz fel a te álmodból?
10
Még egy kis álom, még egy kis szunnyadás, még egy kis kéz-összefonás, hogy pihenjek;
11
Így jő el, mint az útonjáró, a te szegénységed, és a te szűkölködésed, mint a paizsos férfiú!
12
Haszontalan ember, hamis férfiú, aki álnok szájjal jár,
13
Aki hunyorgat szemeivel; lábaival is szól, és ujjaival jelt ád.
14
Álnokság van az ő szívében, gonoszt forral minden időben, háborúságot indít.
15
Annakokáért hirtelen eljő az ő nyomorúsága, gyorsan megrontatik, s nem lesz gyógyulása.
16
E hat dolgot gyűlöli az Úr, és hét dolog útálat az ő lelkének:
17
A kevély szemek, a hazug nyelv, és az ártatlan vért ontó kezek,
18
Az álnok gondolatokat forraló elme, a gonoszra sietséggel futó lábak,
19
A hazugságlehelő hamis tanú, és aki szerez háborúságokat az atyafiak között!
20
Őrizd meg, fiam, atyád parancsolatját, és anyád tanítását el ne hagyd.
21
Kösd azokat szívedre mindenkor, fűzd a nyakadba.
22
Valahová mégysz, vezérel téged, mikor aluszol, őriz téged, mikor felserkensz, beszélget te veled.
23
Mert szövétnek a parancsolat, és a tudomány világosság, és életnek úta a tanító-feddések. :afro:
Üzenet módosítása
Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm.

Nem elérhető torokkarol

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 63
 • Ország ahol élek: hu
  • Profil megtekintése
  •  
  • E-mail
  •  
  • Privát üzenet (Nem elérhető)
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #150 Dátum: Október 25, 2012, 15:29:05 »
 :afro: :afro: :igen: :igen:

igen! ez igy van ! a Jó pásztor az eletet adta a juhokért :pasztor05: :Jezus01: :Jezus02:!
Üzenet módosítása
Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm.

Elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2048
 • Ország ahol élek: hu
  • MSN Messenger - torokildiko@windowslive.com
  •  
  • Yahoo azonnali üzenetküldő - torokildiko
  • Profil megtekintése
  •  
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
  •  
  • E-mail
  •  
  • Privát üzenet (Elérhető)
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #149 Dátum: Október 22, 2012, 19:52:53 »
 :019:

KI a JÓ PÁSZTOR?
 az Igében azt olvasuk hogy az Úr a Jó pásztor:
Zsoltár:80:2
Oh Izráelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat; aki Kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel!
 tehát már Dávid is Pásztornak nevezte az Urat!  ISmerte a Jó pásztor hiszem ő maga is pásztor volt a juhoknál.
Az Úr a mI pásztorunk :
János :10:11:Én vagyok a jó pásztor: a jó pásztor életét adja a juhokért.
János :10:14:Én vagyok a jó pásztor; és ismerem az enyéimet, és engem is ismernek az enyéim,
  Ő az életét adta értünk :meghalt a Golgotai keresztfán , csak azért hogy megmentsen mert  szeret minket:
Jeremiás:31:3:Messzünnen is megjelent nékem az Úr, mert örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem reád az én irgalmasságomat.
és Ő JÉZUS,  JESHUA ISTEN EGYSZÜLÖTT FIA, ő a JÓ pásztor, és a jó pásztor törődik a nyájjal:
EZÉKIEL:34:8-16:Élek én, ezt mondja az Úr Isten, mivelhogy az én nyájam ragadománynyá lőn, és lőn az én nyájam mindenféle mezei vadak eledelévé, pásztor hiányában, és nem keresték az én pásztoraim az én nyájamat, hanem legeltették a pásztorok önmagokat, és az én nyájamat nem legeltették;
Ennekokáért, ti pásztorok, halljátok meg az Úr beszédét:
Így szól az Úr Isten: Ímé, megyek a pásztorok ellen, és előkérem nyájamat az ő kezökből, s megszüntetem őket a nyáj legeltetésétől, és nem legeltetik többé a pásztorok önmagokat, s kiragadom juhaimat szájokból, hogy ne legyenek nékik ételül.
Mert így szól az Úr Isten: Ímé, én magam keresem meg nyájamat, és magam tudakozódom utána.
Miképpen a pásztor tudakozódik nyája után, amely napon ott áll elszéledt juhai között; így tudakozódom nyájam után, és kiszabadítom őket minden helyről, ahova szétszóródtak a felhőnek s borúnak napján.
És kihozom őket a népek közül s egybegyűjtöm a földekről, és beviszem őket az ő földjökre, és legeltetem őket Izráel hegyein, a mélységekben s a föld minden lakóhelyén.
Jó legelőn legeltetem őket, és Izráel magasságos hegyein leszen akluk, ott feküsznek jó akolban, s kövér legelőn legelnek Izráel hegyein.
Én magam legeltetem nyájamat, s én nyugosztom meg őket, ezt mondja az Úr Isten;
Az elveszettet megkeresem, s az elűzöttet visszahozom, s a megtöröttet kötözgetem, s a beteget erősítem; és a kövéret s erőset elvesztem, és legeltetem őket úgy, mint illik. :019: :pasztor05: :pasztor05:
Üzenet módosítása
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2048
 • Ország ahol élek: hu
  • MSN Messenger - torokildiko@windowslive.com
  •  
  • Yahoo azonnali üzenetküldő - torokildiko
  • Profil megtekintése
  •  
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
  •  
  • E-mail
  •  
  • Privát üzenet (Elérhető)
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #148 Dátum: Október 22, 2012, 10:41:40 »

Efézus 5:16:
Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszok.
 ez egy érdekes téma  szerintem: amit mik is tudjuk a minden napjainkban  mindennek megvan az ára! A kolosse 4:5 azt mondja hogy:Bölcsen viseljétek magatokat a kívül valók irányában, a jó alkalmatosságot áron is megváltván.
 Én elgondolkoztam  ezen hogy mit is jelent ez a kérdés?  = Ki  vagy mi a legfontosabb az életünkben???
 Szerintem az igaz válsz ez lenne: A LEGFONTOSABB az ISTENNEL való kapcsolatom az ÚR JÉZUS KRISZTUS engesztelő áldozatáért és a SZENT LÉLÉK  ajándéka HIT által!
Úgy gondolom hogy az idő amit kaptunk ISTENTŐL az egy valódi kincs!és az idő ami elmúlik az soha többé nem jön vissza, ezért bölcsen kell eltölteni azt a kis időt  amit kaptunk ,ahogy Mózes is mondta a :
90 zsoltárba
10:
A mi esztendeinknek napjai hetven esztendő, vagy ha feljebb, nyolcvan esztendő, és nagyobb részök nyomorúság és fáradság, amely gyorsan tovatünik, mintha repülnénk.
11
Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat?
12
Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk.!

 szóval mit is jelent az hogy áron is megvegyük az alkalmatosságot?
 Szerintem a legfontosabb az hogy megismerjük és felismerjük Isten akaratát és azt meg is cselekedjük követvén az Efézus:5-17 : 16
Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszok.
17
Annakokáért ne legyetek esztelenek, hanem megértsétek, mi legyen az Úrnak akarata.


 Legyünk tehát  só és világosság! 

Ezrt minden nap az Igével kell élni és hagyni hogy Ő vezessen és szóljon hozzánk!!!
 kövesük a Sámuel példáját:
Sámuel I. könyve:3:10   Akkor eljövén az Úr, oda állott és szólítá, mint annak előtte: Sámuel, Sámuel! És monda Sámuel: Szólj, mert hallja a te szolgádMárk 9:50:
Jó a só: de ha a só ízét veszti, mivel adtok ízt néki? Legyen bennetek só, és legyetek békében egymással.
Máté: 5:14-16=
14 :
Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város.
15
Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék és fényljék mindazoknak, akik a házban vannak.
16
Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.

 János:8:12:
Ismét szóla azért hozzájok Jézus, mondván: Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága.
Üzenet módosítása
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2048
 • Ország ahol élek: hu
  • MSN Messenger - torokildiko@windowslive.com
  •  
  • Yahoo azonnali üzenetküldő - torokildiko
  • Profil megtekintése
  •  
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
  •  
  • E-mail
  •  
  • Privát üzenet (Elérhető)
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #147 Dátum: Október 22, 2012, 10:40:05 »
Ézsaiás:53.4-5:
Pedig betegséginket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől!
5
És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg.

 


1Péter: 2:24:Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk: akinek sebeivel gyógyultatok meg.
Üzenet módosítása
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2048
 • Ország ahol élek: hu
  • MSN Messenger - torokildiko@windowslive.com
  •  
  • Yahoo azonnali üzenetküldő - torokildiko
  • Profil megtekintése
  •  
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
  •  
  • E-mail
  •  
  • Privát üzenet (Elérhető)
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #146 Dátum: Október 22, 2012, 10:01:46 »
1 Pérer: 1:2-9:

... kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen.
3
Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szűlt minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által,
 :2smitten: :2smitten: :2smitten:
4
Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra,
5
Akiket Isten hatalma őriz hit által az idvességre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen.
6
Amelyben örvendeztek, noha most kissé, ha meg kell lenni, szomorkodtok különféle kísértések között,
7
Hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dícséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor;
8
Akit, noha nem láttatok, szerettek; akiben, noha most nem látjátok, de hisztek benne, kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örvendeztek:
9
Elérvén hitetek célját, a lélek idvességét.

Efézus:1:3:
3
Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban,

Efézus: 2:4-10:
De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az Ő nagy szerelméből, melylyel minket szeretett,
5
Minket, kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, (kegyelemből tartattatok meg!)
6
És együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban:
7
Hogy megmutassa a következendő időkben az Ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban.
8
Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;
9
Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.
10
Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk
Titus: 3:5-7:
5
Nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a Szent Lélek megújítása által,
6
Melyet kitöltött reánk bőséggel a mi megtartó Jézus Krisztusunk által;
7
Hogy az ő kegyelméből megigazulván, örökösök legyünk az örök élet reménysége szerint.

1 Korintus: 15: :20
Ámde Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengéjök lőn azoknak, kik elaludtakKolossé:1:12:

Hálákat adván az Atyának, ki alkalmasakká tett minket a szentek örökségében való részvételre a világosságban;


1Péter:5:4:
És mikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőségnek hervadatlan koronáját

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu