vineri, 26 iunie 2015

Elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4096
  • MSN Messenger - torokildiko@windowslive.com
  •  
  • Yahoo azonnali üzenetküldő - torokildiko
  • Profil megtekintése
  •  
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
  •  
  • E-mail
  •  
  • Privát üzenet (Elérhető)
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #531 Dátum: Tegnap - 20:45:22 »


 ismét össze állítottam egy  ige  csokrot 
1 Móz. 1,1
Kezdetben teremté Isten az eget és a földet.
Zsolt. 33,6
Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregök.
Zsolt. 89,12
Tieid az egek, a föld is a tied: e világot minden benne valóval te fundálta
Zsid. 11,3
Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy a mi látható, a láthatatlanból állott elő.
Csel. 17,24
Az Isten, a ki teremtette a világot és mindazt, a mi abban van, mivelhogy ő mennynek és földnek ura, kézzel csinált templomokban nem lakik.
Ján. 1,1
Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge
Ján. 1,10
A világban volt és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt.
János Evangéliuma:1:29   Másnap látá János Jézust ő hozzá menni, és monda: Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit
Ján. 1,36
És ránézvén Jézusra, a mint ott jár vala, monda: Ímé az Isten Báránya!

Róma levél:4:7   Boldogok, akiknek megbocsáttattak az ő hamisságaik, és akiknek elfedeztettek az ő bűneik.
Róma levél:4:25   Ki a mi bűneinkért halálra adatott, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért.
Róma levél:11:27   És ez nékik az én szövetségem, midőn eltörlöm az ő bűneiket.
Zsolt. 32,1
 Boldog az, a kinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett.
Zsolt. 32,2
Boldog ember az, a kinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalárdság nincsen.
Jer. 31,31
Ímé, eljőnek a napok, azt mondja az Úr; és új szövetséget kötök az Izráel házával és a Júda házával.

Jer. 31,32
Nem ama szövetség szerint, a melyet az ő atyáikkal kötöttem az napon, a melyen kézen fogtam őket, hogy kihozzam őket Égyiptom földéből, de a kik megrontották az én szövetségemet, noha én férjök maradtam, azt mondja az Úr.

Jer. 31,33
Hanem ez lesz a szövetség, a melyet e napok után az Izráel házával kötök, azt mondja az Úr: Törvényemet az ő belsejökbe helyezem, és az ő szívökbe írom be, és Istenökké leszek, ők pedig népemmé lesznek.
II. Korintus levél:5:19   Minthogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, és reánk bízta a békéltetésnek ígéjét.
Róm. 3,24
Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által,
Róm. 3,25
Kit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul, hit által, az ő vérében, hogy megmutassa az ő igazságát az előbb elkövetett bűnöknek elnézése miatt,
1 Ján. 2,2
És ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért; de nemcsak a mienkért, hanem az egész világért is
Zsidó levél:7:27   Akinek nincs szüksége, mint a főpapoknak, hogy napról-napra előbb a saját bűneiért vigyen áldozatot, azután a népéiért, mert ezt egyszer megcselekedte, maga-magát megáldozván.
Zsidó levél:8:12   Mert megkegyelmezek álnokságaiknak, és az ő bűneikről és gonoszságaikról meg nem emlékezem

I. János levél:1:9   Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.
1János levél:4:10   Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő Fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért.

1 Ján. 4,11
Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást

1 Ján. 4,18
A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár: a ki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben.

1 Ján. 4,19
Mi szeressük őt; mert ő előbb szeretett minket!
1 Ján. 3,23
Ez pedig az ő parancsolata, hogy higyjünk az ő Fiának, a Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, a mint megparancsolta nékünk.
Jel. 1,5
És a Jézus Krisztustól, a ki a hű tanúbizonyság, a halottak közül az elsőszülött, és a föld királyainak fejedelme. Annak, a ki minket szeretett, és megmosott bennünket a mi bűneinkből az ő vére által,

Jel. 1,6
És tett minket királyokká és papokká az ő Istenének és Atyjának: annak dicsőség és hatalom mind örökkön örökké! Ámen.
Üzenet módosítása
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4096
  • MSN Messenger - torokildiko@windowslive.com
  •  
  • Yahoo azonnali üzenetküldő - torokildiko
  • Profil megtekintése
  •  
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
  •  
  • E-mail
  •  
  • Privát üzenet (Elérhető)
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #530 Dátum: Június 25, 2015, 18:18:57 »
Össze állítottam  egy ige  csokrot  ! megosztom veletek :
Ján. 1,4
Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága;
Ján. 1,5
És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt.
Ján. 9,5
Míg e világon vagyok, e világ világossága vagyok.
Ján. 8,12
Ismét szóla azért hozzájok Jézus, mondván: Én vagyok a világ világossága: a ki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága
Ján. 12,46
Én világosságul jöttem e világra, hogy senki ne maradjon a sötétségben, a ki én bennem hisz.
Ján. 8,32
És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket.
János :14:6   Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.

János :1:14   És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal.
Ján. 8,36
Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek.
János :17:17   Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te ígéd igazság.
Róma :3:22   Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által mindazokhoz és mindazoknak, akik hisznek. Mert nincs különbség,
Gal. 3,28
Nincs zsidó, sem görög; nincs szolga, sem szabad; nincs férfi, sem nő; mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.
Gal. 3,27
Mert a kik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöztétek fel
Róm. 6,3
Avagy nem tudjátok-é, hogy a kik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg?
Róm. 6,13
Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereiül a bűnnek; hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint a kik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek.
Róm. 6,14
Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik; mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt

1 Pét. 4,2
Hogy többé ne embereknek kívánságai, hanem Isten akarata szerint éljétek a testben hátralevő időt

Róm. 6,22
Most pedig, minekutána felszabadultatok a bűn alól, szolgáivá lettetek pedig az Istennek: megvan a gyümölcsötök a megszenteltetésre, a vége pedig örök élet

1 Ján. 2,17
És a világ elmúlik, és annak kívánsága is; de a ki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.
1 Pét. 4,11
Ha valaki szól, mintegy Isten ígéit szólja: ha valaki szolgál, mintegy azzal az erővel szolgáljon, a melyet Isten ád: hogy mindenben dícsőíttessék a Jézus Krisztus által, a kinek dicsőség és hatalom örökkön-örökké. Ámen.
2 Pét. 3,18
Hanem növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Néki legyen dicsőség, mind most, mind örökkön-örökké. Ámen.
Üzenet módosítása
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4096
  • MSN Messenger - torokildiko@windowslive.com
  •  
  • Yahoo azonnali üzenetküldő - torokildiko
  • Profil megtekintése
  •  
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
  •  
  • E-mail
  •  
  • Privát üzenet (Elérhető)
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #529 Dátum: Június 24, 2015, 20:19:33 »
Zsolt. 119,10
Teljes szívből kerestelek téged: ne engedj eltévedeznem a te parancsolataidtól
Zsolt. 119,15
A te határozataidról gondolkodom, és a te ösvényeidre nézek.
Zsolt. 119,58
Teljes szívből könyörgök a te színed előtt: könyörülj rajtam a te igéreted szerint!

Zsolt. 123,3
Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj rajtunk! Mert igen elteltünk gyalázattal.

Zsolt. 119,16
Gyönyörködöm a te rendeléseidben; a te beszédedről nem feledkezem el.
Zsolt. 119,105
Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága.
Zsolt. 119,108
Szájamnak önkéntes áldozatai legyenek kedvesek előtted Uram! és taníts meg a te ítéleteidre.
Zsolt. 19,15
Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted, legyenek, oh Uram, kősziklám és megváltóm.
Zsolt. 104,34
Legyen kedves néki az én rebegésem; örvendezem én az Úrban;
Zsolt. 104,1
Áldjad én lelkem az Urat! Uram én Istenem, nagy vagy te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra!
Zsolt. 104,24
Mily számtalanok a te műveid, Uram! Mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal.
Ésa. 6,3
És kiált vala egy a másiknak, és mondá: Szent, szent, szent a seregeknek Ura, teljes mind a széles föld az ő dicsőségével
1 Tim. 6,16
Kié egyedül a halhatatlanság, a ki hozzáférhetetlen világosságban lakozik; a kit az emberek közül senki nem látott, sem nem láthat: a kinek tisztesség és örökké való hatalom. Ámen.
Üzenet módosítása
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4096
  • MSN Messenger - torokildiko@windowslive.com
  •  
  • Yahoo azonnali üzenetküldő - torokildiko
  • Profil megtekintése
  •  
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
  •  
  • E-mail
  •  
  • Privát üzenet (Elérhető)
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #528 Dátum: Június 24, 2015, 12:00:48 »
zsolt :91:

Mert azt mondtad te: Az Úr az én oltalmam; a Felségest választottad a te hajlékoddá:
10
Nem illet téged a veszedelem, és csapás nem közelget a te sátorodhoz;
11
Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden útadban
Üzenet módosítása
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4096
  • MSN Messenger - torokildiko@windowslive.com
  •  
  • Yahoo azonnali üzenetküldő - torokildiko
  • Profil megtekintése
  •  
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
  •  
  • E-mail
  •  
  • Privát üzenet (Elérhető)
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #527 Dátum: Június 23, 2015, 09:01:59 »
2 János:1:3   Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atya Istentől, és az Úr Jézus Krisztustól az Atyának Fiától igazsággal és szeretettel.
Üzenet módosítása
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4096
  • MSN Messenger - torokildiko@windowslive.com
  •  
  • Yahoo azonnali üzenetküldő - torokildiko
  • Profil megtekintése
  •  
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
  •  
  • E-mail
  •  
  • Privát üzenet (Elérhető)
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #526 Dátum: Június 23, 2015, 08:53:30 »
Ézsaiás :57:19   Megteremtem ajkaikon a hálának gyümölcsét. Békesség, békesség a messze és közel valóknak, így szól az Úr; én meggyógyítom őt!
Üzenet módosítása
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4096
  • MSN Messenger - torokildiko@windowslive.com
  •  
  • Yahoo azonnali üzenetküldő - torokildiko
  • Profil megtekintése
  •  
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
  •  
  • E-mail
  •  
  • Privát üzenet (Elérhető)
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #525 Dátum: Június 21, 2015, 08:51:01 »
Zsolt. 26,2-3
Próbálj meg, Uram, és kisérts meg, és vizsgáld meg veséimet és szívemet
3 Mert kegyelmed szemem előtt van, és hűségedben járok-kelek..
Üzenet módosítása
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4096
  • MSN Messenger - torokildiko@windowslive.com
  •  
  • Yahoo azonnali üzenetküldő - torokildiko
  • Profil megtekintése
  •  
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
  •  
  • E-mail
  •  
  • Privát üzenet (Elérhető)
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #524 Dátum: Június 21, 2015, 08:50:22 »
Zsolt. 11,5
Az Úr az igazat megpróbálja, a gonoszt pedig, az álnokság kedvelőjét, gyűlöli az ő lelke.
Üzenet módosítása
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4096
  • MSN Messenger - torokildiko@windowslive.com
  •  
  • Yahoo azonnali üzenetküldő - torokildiko
  • Profil megtekintése
  •  
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
  •  
  • E-mail
  •  
  • Privát üzenet (Elérhető)
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #523 Dátum: Június 20, 2015, 12:49:31 »
Zsoltár:23:4   Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu