sâmbătă, 27 decembrie 2014

Elérhető Harcos

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 2452
 • Country: hu
 • Last Login:Ma - 08:44:16
 • Isten gyermeke
  • Profil megtekintése
  •  
  • http://ildiko-torok.blogspot.hu/
  •  
  • E-mail
  •  
  • Privát üzenet (Elérhető)
Vasárnap esti alkalmak témája
« Válasz #236 Dátum: Szeptember 07, 2014, 18:28:49 »
                                  KIHEZ MEHETNÉNK ???


Kihez mehetnénk  HA  NEM AZ ÚRHOZ ?
sokszor kérdezgettem magamtól mikor  szükségem van : kihez mehetnénk??? ki az aki  megsegít  akihez menekülhetünk, ha  baj  van ha  nehézségeink vannak ha  betegek vagyunk ???  vannak jó barátok akihez fordulhatunk , de  nem mondhatunk mindent el  a barátoknak  a testvéreinknek ,a házastársunknak! akkor kihez lehet menni???  olvastam egy  két igét  :

Zsoltár :142:6    Hívlak téged, oh Uram; s ezt mondom: Te vagy oltalmam és örökségem az élőknek földén;

Zsolt. 16,5
Az Úr az én osztályos részem és poharam; te támogatod az én sorsomat.


 Ő az aki mellettünk van aki soha nem hagy el sohasem fáradt  soha nem utasít vissza  hogy nem érek rá  , gyere máskor , Ő az aki teremtett aki életet adott és leheletet nekünk: Ő akinek a Neve Vagyok  !  Ő a Jahve JIRE A gondviselőnk: olvasunk az:
 1 Mózes: 22: 14:
    És nevezé Ábrahám annak a helynek nevét Jehova-jire-nek. Azért mondják ma is: Az Úr hegyén a gondviselés
.

  Ő mindig  gondot visel rólunk, még akkor is  amikor nem is  vesszük észre vagy akkor is ha  alszunk!
Sámuel II. könyve:22:3    Az Isten az én erősségem, ő benne bízom én. Paizsom nékem ő s idvességemnek szarva, erősségem és oltalmam. Az én idvezítőm, ki megszabadítasz az erőszakosságtól.
Zsoltár:32:7    Te vagy oltalmam, te mentesz meg veszedelemtől; végy körül engem a szabadulás örömével!
zsolt 4:9 : Békességben fekszem le és legott elaluszom : mert Te Uram, egyedül adsz nékem  bátorságos lakózást!
!

eszembe jutott egy  kedvenc  dalszöveg az eszter királyné imájából:
 Kihez mehetnék,ha nem az Úrhoz
  A felségeshez, a hatalmashoz
  Oltalmam vagy nékem,váram,kősziklám
  Könyörgésem hallgasd meg,
  Figyelj most reám!
   szóval kihez máshoz mehetnénk csak is őhozzá az Úrhoz mert Ő Mindenható,  Oltalmazó  , kősziklánk ,Várunk Könyörgést meghallgató!
el olvasom a 91  zsoltárt:
1
    Aki a Felségesnek rejtekében lakozik, a Mindenhatónak árnyékában nyugoszik az.
2
    Azt mondom az Úrnak: Én oltalmam, váram, Istenem; ő benne bízom!
3
    Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől.
4
    Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad; paizs és páncél az ő hűsége.
5
    Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal;
6
    A dögvésztől, amely a homályban jár; a döghaláltól, amely délben pusztít.
7
    Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren; és hozzád nem is közelít.
8
    Bizony szemeiddel nézed és meglátod a gonoszoknak megbüntetését!
9
    Mert azt mondtad te: Az Úr az én oltalmam; a Felségest választottad a te hajlékoddá:
10
    Nem illet téged a veszedelem, és csapás nem közelget a te sátorodhoz;
11
    Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden útadban.
12
    Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe.
13
    Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlánkölyköt és a sárkányt.
14
    Mivelhogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet!
15
    Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt; vele vagyok háborúságában: megmentem és megdicsőítem őt.
16
    Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadításomat.


Ahogyan Dávid is mindig Istenhez menekült  mindig őhozzá fordult  ha  bajban volt  segítségért ha  pedig  hála volt a szívében akkor hálaadással:

Zsolt. 57,2
Könyörülj rajtam, oh Isten könyörülj rajtam, mert benned bízik az én lelkem; és szárnyaid árnyékába menekülök, a míg elvonulnak a veszedelmek.

Zsoltárok könyve:43:5    Miért csüggedsz el lelkem, miért nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki, az én szabadítómnak és Istenemnek.
Zsoltárok könyve:57:10    Hálát adok néked, én Uram, a népek között, és zengedezek néked a nemzetek között.
Zsoltárok könyve:79:13    Mi pedig, a te néped és a te legelőd nyája, hálát adunk néked mindörökké, s nemzedékről-nemzedékre hirdetjük a te dicséretedet!


az Úr Jézus  a drága Megváltónk is azt mondta hogy mennyünk hozzá  ha megfáradtunk ha  terheink vannak:

Máté :11:28    Jőjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket

 szóval kihez mehetnénk ha  fáradtak vagyunk , ha elestünk , ha  betegek vagyunk , ha  bármi baj  vagy  gondunk van???
 az Úrhoz, a Mindenhatóhoz, az Oltalmazónkhoz , a várunkhoz mert Ő az akihez menekülhetünk , Ő megszabadít mert Ő a  Szabadító:

Jób. 5,19-21:
Hat bajodból megszabadít, és a hetedikben sem illet a veszedelem téged.
Az éhínségben megment téged a haláltól, és a háborúban a fegyveres kezektől.
A nyelvek ostora elől rejtve leszel, és nem kell félned, hogy a pusztulás rád következik.


ma is  érvényesek ezek az igék , régiek de  mégis ujjak és végérvényesek, mert az Úr megigérte nekünk , ma is mehetünk a kegyelmi királyi székhez:

Zsidó levél:4:16    Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül.

 mert a kegyelmi királyi székénél vár  a főpapunk aki szeret minket az életét adta értünk, a védő ügyvédünk:

Zsidó :4: 14-16:
14
    Lévén annakokáért nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Istennek Fia, ragaszkodjunk vallásunkhoz.
15
    Mert nem oly főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt.
16
    Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül.


Tudom nem vagyunk tökéletesek , nem vagyunk bűn nélkül , hibázunk, vétkezünk , elesünk ,  de az Úr szeret  mert azért küldte el az Ő egyszülött fiát :

Róma levél:8:34    Kicsoda az, aki kárhoztat? Krisztus az, aki meghalt, sőt aki fel is támadott, aki az Isten jobbján van, aki esedezik is érettünk

 Nagyon hálás a szívem  hogy ha örömöm van ha  bánatom van ha  bármi van   van kihez menyek  , Ő mindig megsegít és  mellettem van !  hálával olvasom a Dávid  zsoltárait amik nagyon jól vissza tükrözik az Úr kegyelmét és  szeretetét: akkor  hadd  mondjam el én  is  a zsoltáros szavait:

Zsoltár:18:4    Az Úrhoz kiáltok, aki dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeimtől.
Zsoltár :34:2    Áldom az Urat minden időben, dicsérete mindig ajkamon van!

Zsoltár :51:17    Uram, nyisd meg az én ajakimat, hogy hirdesse szájam a te dicséretedet!
Zsoltár :145:21    Az Úr dicséretét beszélje ajkam, és az ő szent nevét áldja minden test örökkön örökké!


 És most befejezésül hadd olvassam fel nektek:
Róma:8. fejezet

1
    Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint.
2
    Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől.
3
    Mert ami a törvénynek lehetetlen vala, mivelhogy erőtelen vala a test miatt, az Isten az ő Fiát elbocsátván bűn testének hasonlatosságában és a bűnért, kárhoztatá a bűnt a testben.
4
    Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem Lélek szerint.
5
    Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak; a Lélek szerint valók pedig a Lélek dolgaira.
6
    Mert a testnek gondolata halál; a Lélek gondolata pedig élet és békesség.
7
    Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen; minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti.
8
    Akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt.
9
    De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyan az Isten Lelke lakik bennetek. Akiben pedig nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé.
10
    Hogyha pedig Krisztus ti bennetek van, jóllehet a test holt a bűn miatt, a lélek ellenben élet az igazságért.
11
    De ha Annak a Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az ő ti bennetek lakozó Lelke által.
12
    Annakokáért atyámfiai, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk:
13
    Mert, ha test szerint éltek, meghaltok; de ha a test cselekedeteit a lélekkel megöldökölitek, éltek.
14
    Mert akiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai.
15
    Mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: Abbá, Atyám!
16
    Ez a Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk.
17
    Ha pedig gyermekek, örökösök is; örökösei Istennek, örököstársai pedig Krisztusnak; ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőüljünk meg.
18
    Mert azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, mely nékünk megjelentetik.
19
    Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését.
20
    Mert a teremtett világ hiábavalóság alá vettetett, nem önként, hanem azért, aki az alá vetette.
21
    Azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóság rabságától az Isten fiai dicsőségének szabadságára.
22
    Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig.
23
    Nemcsak ez pedig, hanem magok a Lélek zsengéjének birtokosai, mi magunk is fohászkodunk magunkban, várván a fiúságot, a mi testünknek megváltását.
24
    Mert reménységben tartattunk meg; a reménység pedig, ha láttatik, nem reménység; mert amit lát valaki, miért reményli is azt?
25
    Ha pedig, amit nem látunk, azt reméljük, békességes tűréssel várjuk.
26
    Hasonlatosképpen pedig a Lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek. Mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk; de maga a Lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.
27
    Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért.
28
    Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javokra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak.
29
    Mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő Fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között.
30
    Akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta; és akiket elhívott, azokat meg is igazította; akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette.
31
    Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?
32
    Aki az ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mimódon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk?
33
    Kicsoda vádolja az Isten választottait? Isten az, aki megigazít;
34
    Kicsoda az, aki kárhoztat? Krisztus az, aki meghalt, sőt aki fel is támadott, aki az Isten jobbján van, aki esedezik is érettünk:
35
    Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől? nyomorúság vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy meztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver-é?
36
    Amint meg van írva, hogy: Te éretted gyilkoltatunk minden napon; olybá tekintenek mint vágó juhokat.
37
    De mindezekben felettébb diadalmaskodunk, Az által, aki minket szeretett.
38
    Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők,
39
    Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu