duminică, 28 decembrie 2014

         ÁRON IS MEGVEGYÜK AZ ALKALMATOSSÁGOT!


Efézus 5:16: 
Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszok. 
ez egy érdekes téma szerintem: amit mik is tudjuk a minden napjainkban mindennek megvan az ára! A kolosse 4:5 azt mondja hogy:
Bölcsen viseljétek magatokat a kívül valók irányában, a jó alkalmatosságot áron is megváltván. 
Én elgondolkoztam ezen hogy mit is jelent ez a kérdés? = Ki vagy mi a legfontosabb az életünkben??? 
Szerintem az igaz válsz ez lenne: A LEGFONTOSABB az ISTENNEL való kapcsolatom az ÚR JÉZUS KRISZTUS engesztelő áldozatáért és a SZENT LÉLÉK ajándéka HIT által! 
Úgy gondolom hogy az idő amit kaptunk ISTENTŐL az egy valódi kincs!és az idő ami elmúlik az soha többé nem jön vissza, ezért bölcsen kell eltölteni azt a kis időt amit kaptunk ,ahogy Mózes is mondta a 90 zsoltárba:10 -12:

A mi esztendeinknek napjai hetven esztendő, vagy ha feljebb, nyolcvan esztendő, és nagyobb részök nyomorúság és fáradság, amely gyorsan tovatünik, mintha repülnénk.
11
Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat?
12
Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk.!
 

szóval mit is jelent az hogy áron is megvegyük az alkalmatosságot? 
Szerintem a legfontosabb az hogy megismerjük és felismerjük Isten akaratát és azt meg is cselekedjük követvén az Efézus:5 : 16 -17
Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszok.
17
Annakokáért ne legyetek esztelenek, hanem megértsétek, mi legyen az Úrnak akarata.
 
van amikor beszélgetés közbe el kell hogy mondjunk valamit egy üzentet az ember társainknak, vagy feltárul előttünk amit olvastunk, az lehet egy üzenet, az Igén keresztül, vagy Isten küld valakit aki megmutatja nekünk a helyes utat, vagy a szívünkben érezzünk egy erőteljes vágyat egy késztetést, hogy engedelmeskedjünk isten akaratának, ezt az alkalmat meg kell ragadni és ki kell használni az időt , mert ez az alkalom soha többé nem jön vissza: eszembe jutott példaként a Kornéliusz százados története:
 Ap. csel: 10:1-48:1 
Vala pedig Cézáreában egy Kornélius nevű férfiú, százados az úgynevezett itáliai seregből.
2
Jámbor és istenfélő egész házanépével egybe, ki sok alamizsnát osztogat vala a népnek, és szüntelen könyörög vala Istennek.
3
Ez látá látásban világosan, a napnak mintegy kilencedik órája körül, hogy az Istennek angyala beméne őhozzá, és monda néki: Kornélius!
4
Ő pedig szemeit reá függesztve és megrémülve monda: Mi az, Uram? Az pedig monda néki: A te könyörgéseid és alamizsnáid felmentek Isten elébe emlékezetnek okáért.
5
Most azért küldj Joppéba embereket, és hivasd magadhoz Simont, ki neveztetik Péternek;
6
Ő egy Simon nevű tímárnál van szálláson, kinek háza a tenger mellett van. Ő megmondja néked, mit kell cselekedned.
7
Amint pedig elment az angyal, aki Kornéliussal beszélt, szólíta kettőt az ő szolgái közül, és egy kegyes vitézt azok közül, kik rendelkezésére állnak vala.
8
És elmondván nékik mindent, elküldé őket Joppéba.
9
Másnap pedig, míg azok menének és közelgetének a városhoz, felméne Péter a háznak felső részére imádkozni hat óra tájban.
10
Megéhezék azonban, és akara enni: míg azonban azok ételt készítének, szálla ő reá elragadtatás;
11
És látá, hogy az ég megnyilt és leszálla ő hozzá valami edény, mint egy nagy lepedő, négy sarkánál fogva felkötve, és leeresztve a földre:
12
Melyben valának mindenféle földi négylábú állatok, vadak, csúszómászó állatok és égi madarak.
13
És szózat lőn ő hozzá: Kelj fel Péter, öljed és egyél!
14
Péter pedig monda: Semmiképpen sem, Uram; mert sohasem ettem semmi közönségest, vagy tisztátalant.
15
És ismét szózat lőn ő hozzá másodszor is: Amiket az Isten megtisztított, te ne mondd tisztátalanoknak.
16
Ez pedig három ízben történt; és ismét felviteték az edény az égbe.
17
Amint pedig Péter magában tünődék, mi lehet az a látás, amelyet látott, ímé az férfiak, kiket Kornélius küldött, megtudakozván a Simon házát, odaérkezének a kapuhoz,
18
És bekiáltván megtudakozák, vajjon Simon, ki neveztetik Péternek, ott van-é szálláson?
19
És amíg Péter a látás felől gondolkodék, monda néki a Lélek: Ímé három férfiú keres téged:
20
Nosza kelj fel, eredj alá, és minden kételkedés nélkül menj el ő velök: mert én küldöttem őket.
21
Alámenvén azért Péter a férfiakhoz, kiket Kornélius küldött ő hozzá, monda: Ímé, én vagyok, akit kerestek: mi dolog az, amiért jöttetek?
22
Ők pedig mondának: Kornélius százados, igaz és istenfélő férfiú, ki mellett a zsidók egész népe jó bizonyságot tesz, szent angyal által megintetett, hogy hívasson téged házához, és halljon tőled valami dolgokról.
23
Behíván azért őket, szállására fogadá. Másnap pedig elméne Péter ő velök, és a Joppébeli atyafiak közül is némelyek együtt menének ő vele.
24
És másnap eljutának Cézáreába. Kornélius pedig várja vala őket, egybegyűjtvén rokonait és jó barátait.
25
És lőn, hogy amint Péter beméne, Kornélius elébe menvén, lábaihoz borulva imádá őt.
26
Péter azonban felemelé őt, mondván: Kelj fel; én magam is ember vagyok.
27
És beszélgetve vele, belépett, és talála sokakat egybegyűlve;
28
És monda nékik: Ti tudjátok, hogy tilalmas zsidó embernek más nemzetbelivel barátkozni, vagy hozzámenni; de nékem az Isten megmutatá, hogy senkit se mondjak közönséges, vagy tisztátalan embernek:
29
Annak okáért ellenmondás nélkül el is jöttem, miután meghívattam. Azt kérdem azért, mi okból hivattatok engem?
30
És Kornélius monda: Negyednaptól fogva mind ez óráig bőjtöltem, és kilenc órakor imádkozám az én házamban; és ímé egy férfiú álla meg előttem fényes ruhában,
31
És monda: Kornélius, meghallgattatott a te imádságod, és a te alamizsnáid emlékezetbe jutottak Isten előtt.
32
Küldj el azért Joppéba, és hívasd magadhoz Simont, ki Péternek neveztetik; ez Simon tímár házában van szálláson a tenger mellett: ő, minekutána eljő, szól néked.
33
Azonnal azért küldöttem hozzád; és te jól tetted, hogy eljöttél. Most azért mi mindnyájan az Isten előtt állunk, hogy meghallgassuk mindazokat, amiket Isten néked parancsolt.
34
Péter pedig megnyitván száját, monda: Bizonynyal látom, hogy nem személyválogató az Isten;
35
Hanem minden nemzetben kedves ő előtte, aki őt féli és igazságot cselekszik.
36
Azt az ígét, melyet elkülde az Izráel fiainak, hirdetvén békességet a Jézus Krisztus által (ő mindeneknek Ura).
37
Ti ismeritek azt a dolgot, mely lőn az egész Júdeában, Galileától kezdve, az után a keresztség után, melyet János prédikált,
38
A názáreti Jézust, mint kené fel őt az Isten Szent Lélekkel és hatalommal, ki széjjeljárt jót tévén és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög hatalma alatt voltak; mert az Isten vala ő vele.
39
És mi vagyunk bizonyságai mindazoknak, amiket mind a zsidóknak tartományában, mind Jeruzsálemben cselekedett; akit megölének, fára feszítvén.
40
Ezt az Isten feltámasztá harmadnapon, és megadá, hogy ő megjelenjék nyilván,
41
Nem az egész népnek, hanem az Istentől eleve választott bizonyságoknak, nékünk, kik együtt ettünk és együtt ittunk ő vele, minekutána feltámadott halottaiból.
42
És megparancsolta nékünk, hogy hirdessük a népnek, és tegyünk bizonyságot, hogy ő az Istentől rendelt bírája élőknek és holtaknak.
43
Erről a próféták mind bizonyságot tesznek, hogy bűneinek bocsánatját veszi az ő neve által mindenki, aki hiszen ő benne.
44
Mikor még szólá Péter ez ígéket, leszálla a Szent Lélek mindazokra, akik hallgatják vala e beszédet.
45
És elálmélkodának a zsidóságból való hívek, mindazok, akik Péterrel együtt mentek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szent Lélek ajándéka.
46
Mert hallják vala, hogy ők nyelveken szólnak és magasztalják az Istent. Akkor felele Péter:
47
Vajjon eltilthatja-é valaki a vizet, hogy ezek meg ne keresztelkedjenek, kik vették a Szent Lelket miképpen mi is?
48
És parancsolá, hogy keresztelkedjenek meg az Úrnak nevében. Akkor kérék őt, hogy maradjon náluk néhány napig. 

Ő engedelmeskedett Isten akaratának! nekünk is ezt kell tennünk, mert szerintem ez a legfontosabb az életünkben , a legfontosabb az aki az életét adta értünk: a jó pásztor aki tanít, vezet, megvédés éltett:János Evangéliuma:10:11:
 Én vagyok a jó pásztor: a jó pásztor életét adja a juhokért.


 L11  kedves testvéreim az árat mindenkinek meg kell fizetni :


Kolossé:4:2-5.
Az imádságban állhatatosak legyetek, vigyázván abban hálaadással;
3
Imádkozván egyszersmind mi érettünk is, hogy az Isten nyissa meg előttünk az íge ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, amelyért fogoly is vagyok;
4
Hogy nyilvánvalóvá tegyem azt úgy, amint nékem szólnom kell.
5
Bölcsen viseljétek magatokat a kívül valók irányában, a jó alkalmatosságot áron is megváltván.


Gal:6:7-10
Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg; mert amit vet az ember, azt aratándja is.
8
Mert aki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet; aki pedig vet a léleknek, a lélekből arat örök életet.
9
A jótéteményben pedig meg ne restüljünk, mert a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk.
10
Annakokáért míg időnk van, cselekedjünk jót mindenekkel, kiváltképpen pedig a mi hitünknek cselédeivel.


 Filippi:2:12-16:
2
Annakokáért, szerelmeseim, amiképpen mindenkor engedelmeskedtetek, nem úgy, mint az én jelenlétemben csak, hanem most sokkal inkább az én távollétemben, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti idvességteket;
13
Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből.
14
Mindeneket zúgolódások és versengések nélkül cselekedjetek;
15
Hogy legyetek feddhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon.
16
Életnek beszédét tartván elébök; hogy dicsekedhessem majd a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, sem nem fáradtam hiába.
 L51 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu