marți, 22 aprilie 2014

SZERETET!

A Szeretet Himnusza.

http://www.youtube.com/watch?v=725bGuYcXAg


 Mit is tudunk a szeretetről? kicsoda a szeretet?? 
az Igében ezt olvassuk
 :János: 3: 16:
Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
 
PÁL is ezt irja nekünk: 
Rom:5:8
Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt.

 Isten az Őrökkévaló , és mindenható szeret minket , és törődik velünk, és ahogyan olvastuk Ő annyira szerette az emberiséget: hogy az Ő egyszülött fiát küldte értünk hogy megváltson minket: Rom:8:32:Aki az ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mimódon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk?
és az :
1 jános : 4:9: ben is ezt olvasuk:
Az által lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött Fiát elküldte az Isten e világra, hogy éljünk általa.

1 János:4:16

És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet; és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne


1 János:4:7-12
Szeretteim, szeressük egymást: mert a szeretet az Istentől van; és mindaz, aki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent.
8
Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent; mert az Isten szeretet.
9
Az által lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött Fiát elküldte az Isten e világra, hogy éljünk általa.
10
Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő Fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért.
11
Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást.
12
Az Istent soha senki nem látta: Ha szeretjük egymást, az Isten bennünk marad, és az ő szeretete teljessé lett bennünk
.
János 14:21
Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem; aki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak
.

 biztosan sokan olvastátok a levél a mennyből: nekem nagyon sokat jelentet ahányszor elolvastam és mindig találok valami ujjat benne:
LEVÉL A MENNYBŐL.:

Gyermekem…

Talán nem ismersz engem, de én mindent tudok rólad..(139.zsolt.1.)
Tudom, mikor ülsz le, vagy mikor állsz fel..(139.zsolt..2)
Ismerem minden utadat…(139.zsolt.3.)Az éneklőmesternek, Dávid zsoltára. Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz.
2
Te ismered ülésemet és felkelésemet, messziről érted gondolatomat.
3
Járásomra és fekvésemre ügyelsz, minden útamat jól tudod.
4
Mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt Uram!
Még a hajad szála is meg vannak számolva…(Máté 10,29-31)
Nemde, két verebecskét meg lehet venni egy kis fillérért? És egy sem esik azok közül a földre a ti Atyátok akarata nélkül!
30
Néktek pedig még a fejetek hajszálai is mind számon vannak.
31
Ne féljetek azért; ti sok verebecskénél drágábbak vagytok.
Mert hasonlítasz hozzám, így lettél megalkotva..(1 Mózes 1, 26-27.)És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.
27
Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonynyá teremté őket.
Bennem élsz, mozogsz, és vagy…(Ap.Csel. 17, 28)
Mert leszármazottam vagy..(Ap. Csel. 17, 28)
Mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk; miképpen a költőitek közül is mondották némelyek: Mert az ő nemzetsége is vagyunk.
Már ismertelek, mielőtt megfogantál volna..( Jeremiás 1, 4, 5)Szóla pedig az Úr nékem, mondván:
5
Mielőtt az anyaméhben megalkottalak, már ismertelek, és mielőtt az anyaméhből kijövél, megszenteltelek; prófétának rendeltelek a népek közé
Kiválasztottalak, még mielőtt a teremtést tervezgettem..(Efézus 1, 11-12)Ő benne, akiben vettük is az örökséget, eleve elrendeltetvén annak eleve-elvégezése szerint, aki mindent az ő akaratjának tanácsából cselekszik,
12
Hogy legyünk mi magasztalására az Ő dicsőségének, akik előre reménykedtünk a Krisztusban:
Nem véletlen, hogy létezel, minden napod fel van írva a könyvemben..(139. Zsoltár 15-16)Nem volt elrejtve előtted az én csontom, mikor titokban formáltattam és idomíttattam, mintegy a föld mélyében.
16
Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva: a napok is, amelyeken formáltatni fognak; holott egy sem volt még meg közülök.
Meghatároztam születésed pontos idejét, és azt, hogy hol fogsz élni..(Ap.Csel. 17,26)
És az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakozzanak a földnek egész színén, meghatározván eleve rendelt idejöket és lakásuknak határait;
Én alkottalak, formáltalak anyád méhében..(139 Zsoltár 13.)3
Bizony te alkottad veséimet, te takargattál engem anyám méhében.
És előhoztalak anyád méhéből azon a napon, amelyen megszülettél…(71.Zsoltár.6.)

Reád támaszkodom születésem óta; anyámnak méhéből te vontál ki engem; rólad szól az én dicséretem szüntelen.
Rossz képet festenek rólam, akik nem ismernek..(János 8, 41-44)
Ti a ti atyátok dolgait cselekszitek. Mondának azért néki: Mi nem paráznaságból születtünk; egy atyánk van, az Isten.
42
Monda azért nékik Jézus: Ha az Isten volna a ti atyátok, szeretnétek engem: mert én az Istentől származtam és jöttem; mert nem is magamtól jöttem, hanem ő küldött engem.
43
Miért nem értitek az én beszédemet? Mert nem hallgatjátok az én szómat.
44
Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja.
Nem vagyok távol és nem haragszom, én vagyok a megtestesült szeretet..(l János 4,16)És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet; és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne.
El akarlak halmozni a szeretetemmel..(János 3, 1:
Egyszerűen azért, mert te a gyermekem vagy, és én a te apád..(1 János, 3,1):
Lássátok milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk! A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg Őt.
Többet kínálok neked, mint amit a földi apád valaha kínálni tudna..(Máté 7, 11)
Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőle?!
Mert én vagyok a tökéletes apa..(Máté 5, 48)Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes
Minden kedves ajándék, amit kapsz, az én kezemből származik..(Jakab 1, 17)
Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka.
Mert a segítőd vagyok és betöltöm minden szükségedet..(Máté 6, 31-33)
Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? vagy: Mit igyunk? vagy: Mivel ruházkodjunk?
32
Mert mind ezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mind ezekre szükségetek van.
33
Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek.
A jövődről szóló terveim a békéről szólnak..(Jeremiás 29, 11)
Mert én tudom az én gondolatimat, amelyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr; békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kivánatos véget adjak néktek.
Mert örökké tartó szeretettel szeretlek…(Jeremiás 31, 3)

Messzünnen is megjelent nékem az Úr, mert örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem reád az én irgalmasságomat.
A rólad való gondolataim megszámlálhatatlanok, mint a homokszemek a tengerben..(139. Zsoltár 17 -18)17
És nékem milyen kedvesek a te gondolataid, oh Isten! Mily nagy azoknak summája!
18
Számlálgatom őket: többek a fövénynél; felserkenek s mégis veled vagyok.
És örömömben énekelek feletted..(Sofóniás 3, 17)Az Úr, a te Istened közötted van; erős ő, megtart; örül te rajtad örömmel, hallgat az ő szerelmében, énekléssel örvendez néked.
Mindig jót fogok tenni veled..(Jeremiás 32, 40)És örökkévaló szövetséget kötök velök, hogy nem fordulok el tőlök és a velök való jótéteménytől, és az én félelmemet adom az ő szívökbe, hogy el ne távozzanak tőlem.
Mert drága kincs vagy a számomra…(2 Mózes, 19,5)Mostan azért ha figyelmesen hallgattok szavamra és megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti lesztek nékem valamennyi nép közt az enyéim; mert enyim az egész föld.
Boldog vagyok, ha jót tehetek veled…(Jeremiás 32, 41)

És örvendezek bennök, ha jót cselekedhetem velök és biztosan beplántálhatom őket e földbe, teljes szívvel és teljes lélekkel.
Nagyszerű, csodálatos dolgokat akarok mutatni neked..(Jeremiás 33, 3)Kiálts hozzám és megfelelek, és nagy dolgokat mondok néked, és megfoghatatlanokat, amelyeket nem tudsz.
Ha teljes szíveddel keresel, meg fogsz találni..(5 Mózes, 4, 29)De ha onnan keresed meg az Urat, a te Istenedet, akkor is megtalálod, hogyha teljes szívedből és teljes lelkedből keresed őt.
Gyönyörködj bennem és szíved minden vágyát teljesítem…(37 Zsoltár 4)Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit
Mert én vagyok, aki azokat a vágyakat adta neked..(Filippi 2, 13)
Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből.
Többet tehetek érted, mint amit el tudsz képzelni... (Efézus 3, 20-21
Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb hogynem mint kérjük vagy elgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó erő szerint,
21
Annak légyen dicsőség az egyházban a Krisztus Jézusban nemzetségről nemzetségre örökkön örökké. Ámen
Mert én bátorítalak…(2 Thesszalonika 2, 16-17)

Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus, és az Isten a mi Atyánk, aki szeretett minket és kegyelméből örök vígasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg,
17
Vígasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket minden tudományban és jó cselekedetben.
Én vagyok az apád, aki megnyugtatlak minden bajod közepette is…(2 Korinthus 1, 3-4)

Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, az irgalmasságnak atyja és minden vígasztalásnak Istene;
4
Aki megvígasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvígasztalhassunk bármely nyomorúságba esteket azzal a vígasztalással, amellyel Isten vígasztal minket
Amikor a szíved darabokra törik, én közel vagyok hozzád…34. Zsoltár 18
Ha igazak kiáltnak, az Úr meghallgatja, és minden bajukból kimenti őket.
Ahogy a pásztor cipeli a báránykáját, úgy cipellek, közel a szívemhez…(Ézsaiás 40, 11)Mint pásztor, nyáját úgy legelteti, karjára gyűjti a bárányokat és ölében hordozza, a szoptatósokat szelíden vezeti.
Egy napon letörlök minden könnycseppet a szemeidről…( Jelenések 21, 3-4)
Én elveszek minden fájdalmat, amit ezen a földön szenvedtél…(Jelenések 21, 3-4)És hallék nagy szózatot, amely ezt mondja vala az égből: Ímé az Isten sátora az emberekkel van, és velök lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velök, az ő Istenök.
4
És az Isten eltöröl minden könyet az ő szemeikről; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak
Apád vagyok és szeretlek, ahogy szeretem a fiamat, Jézust…(János 17, 23)Én ő bennök, és te én bennem: hogy tökéletesen egygyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél.
Mert Jézusban az irántad való szeretetem mutatkozik meg…(János 17, 26)És megismertettem ő velök a te nevedet, és megismertetem; hogy az a szeretet legyen ő bennök, amellyel engem szerettél, és én is ő bennök legyek.
Ő pont olyan, mint én…(Zsidó levél 1, 3)Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő.
Azért jött, hogy bemutassa, veled vagyok, és nem ellened..(Róma 8, 31)Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?
És elmondja, nem számolgatom a bűneidet…(2 Korinthus 5, 18-19)
Jézus meghalt, hogy te és én kibékülhessünk..(2 Korinthus 5, 18-19)Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és aki nékünk adta a békéltetés szolgálatát;
19
Minthogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, és reánk bízta a békéltetésnek ígéjét
Az ő halála mutatta meg, mennyire szeretlek..(1 János 4, 10)Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő Fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért.
Odaadtam mindent, amit szerettem, hogy elnyerhessem a szeretetedet…(Róma 8, 31-32)Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?
32
Aki az ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mimódon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk?
Ha elfogadod fiamat, Jézust, mint ajándékot, engem fogadsz el…(1 János 2, 23)Senkiben nincs meg az Atya, aki tagadja a Fiút. Aki vallást tesz a Fiúról, abban az Atya is megvan.
És soha, semmi nem fog elválasztani többé a szerelmemtől…(Róma 8, 38-39)Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők,
39
Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.
Gyere haza, és én olyan ünnepet rendezek, amelyet még nem látott a menny..(Lukács 15, 7)Mondom néktek, hogy ily módon nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, hogynem kilencvenkilenc igaz emberen, akinek nincs szüksége megtérésre.
Mindig az apád voltam, és mindig az apád leszek…(Efézus 3 14-15)Ezokáért meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja előtt,
15
Akiről neveztetik minden nemzetség, mennyen és földön,
Kérdésem az: Leszel a gyermekem?...(János 1, 12-13)
Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek;
13
Akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek
Várok rád..(Lukács 15, 11-32
Monda pedig: Egy embernek vala két fia;
12
És monda az ifjabbik az ő atyjának: Atyám, add ki a vagyonból rám eső részt! És az megosztá köztök a vagyont.
13
Nem sok nap mulva aztán a kisebbik fiú összeszedvén mindenét, messze vidékre költözék; és ott eltékozlá vagyonát, mivelhogy dobzódva élt.
14
Minekutána pedig mindent elköltött, támada nagy éhség azon a vidéken, és ő kezde szükséget látni.
15
Akkor elmenvén, hozzá szegődék annak a vidéknek egyik polgárához; és az elküldé őt az ő mezeire disznókat legeltetni.
16
És kívánja vala megtölteni az ő gyomrát azzal a moslékkal, amit a disznók ettek; és senki sem ád vala néki.
17
Mikor aztán magába szállt, monda: Az én atyámnak mily sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg!
18
Fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és ezt mondom néki: Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened.
19
És nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam; tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy!
20
És felkelvén, elméne az ő atyjához. Mikor pedig még távol volt, meglátá őt az ő atyja, és megesék rajta a szíve, és oda futván, a nyakába esék, és megcsókolgatá őt.
21
És monda néki a fia: Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened; és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam !
22
Az atyja pedig monda az ő szolgáinak: Hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá; és húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábaira!
23
És előhozván a hízott tulkot, vágjátok le, és együnk és vígadjunk.
24
Mert ez az én fiam meghalt, és feltámadott; elveszett, és megtaláltatott. Kezdének azért vígadni.
25
Az ő nagyobbik fia pedig a mezőn vala: és mikor hazajövén, közelgetett a házhoz, hallá a zenét és táncot.
26
És előszólítván egyet a szolgák közül, megtudakozá, mi dolog az?
27
Az pedig monda néki: A te öcséd jött meg; és atyád levágatá a hízott tulkot, mivelhogy egészségben nyerte őt vissza.
28
Erre ő megharaguvék, és nem akara bemenni. Az ő atyja annakokáért kimenvén, kérlelé őt.
29
Ő pedig felelvén, monda atyjának: Ímé ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked, és soha parancsolatodat át nem hágtam: és nékem soha nem adtál egy kecskefiat, hogy az én barátaimmal vígadjak.
30
Mikor pedig ez a te fiad megjött, aki paráznákkal emésztette föl a te vagyonodat, levágattad néki a hízott tulkot.
31
Az pedig monda néki: Fiam, te mindenkor én velem vagy, és mindenem a tiéd!
32
Vígadnod és örülnöd kellene hát, hogy ez a te testvéred meghalt, és feltámadott; és elveszett, és megtaláltatott.

Szeretettel: Édesapád! a Mindenható Isten.

Rom13:10A szeretet nem illeti gonosszal a felebarátot. Annakokáért a törvénynek betöltése a szeretet. máté: 22:37:Jézus pedig monda néki: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.
1 tim: 1:5:A parancsolatnak vége pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és igaz hitből való szeretet:

Rom: 12: 9-21:
A szeretet képmutatás nélkül való legyen. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz.
Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek; a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek.
Az igyekezetben ne legyetek restek; lélekben buzgók legyetek; az Úrnak szolgáljatok.
A reménységben örvendezők; a háborúságban tűrők; a könyörgésben állhatatosak;
A szentek szükségeire adakozók legyetek; a vendégszeretetet gyakoroljátok.
Áldjátok azokat, akik titeket kergetnek; áldjátok és ne átkozzátok.
Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal.
Egymás iránt ugyanazon indulattal legyetek; ne kevélykedjetek, hanem az alázatosakhoz szabjátok magatokat. Ne legyetek bölcsek ti magatokban.
Senkinek gonoszért gonosszal ne fizessetek. A tisztességre gondotok legyen minden ember előtt.
Ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességesen éljetek.
Magatokért bosszút ne álljatok szerelmeseim, hanem adjatok helyet ama haragnak; mert meg van írva: Enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr.
Azért, ha éhezik a te ellenséged, adj ennie; ha szomjuhozik, adj innia; mert ha ezt míveled, eleven szenet gyűjtesz az ő fejére.
Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg!!!János: 13: 34-35:
34
Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást.
35
Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu