duminică, 30 martie 2014

Kegyelem:
 Kegyelem ez egy csodálatos szó!  egy ige jutott eszembe:
 Efézusi levél:2:8   Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;
 régebben láttam egy filmet , egy halálra itélt ált egy királyi tronus előtt ,várja  a halálos itéletet amikor valaki megszólal és kegyelmet kér , most eszebe jutott a film és   a következő ige :
Róma levél:6:23:Mert a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban.
 szóval ha bűnt követűnk el  a bűn bűntetése az Halál ! DE  Kegyelmet kaptunk: nem nekünk kell meghalni a bűneinkért, valaki egy csodálatos személy Isten fia megtette meghalt a Golgotai kereszfán azért hogy mik akik hiszünk benne örök életet kapjunk! 
és ahogyan irva van eltörölte az ellenűnk szóló  vádakat :
Kolosse levél:2:14   Az által, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt nekünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára;
 ugyan ezt olvasuk a :
I. Timóteus levél:1:10:Megjelentetett pedig most a mi Megtartónknak, Jézus Krisztusnak megjelenése által, aki eltörölte a halált, világosságra hozta pedig az életet és halhatatlanságot az evangyéliom által,
 Isten igéje az Úr Jézus kegyelmes és irgalmas , ő tükrözi az Atya a MIndenható Istenünk szeretetét:
 János:1:1-18:
Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge.
2
Ez kezdetben az Istennél vala.
3
Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, ami lett.
4
Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága;
5
És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt.
6
Vala egy Istentől küldött ember, kinek neve János.
7
Ez jött tanúbizonyságul, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higyjen ő általa.
8
Nem ő vala a világosság, hanem jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról.
9
Az igazi világosság eljött volt már a világba, amely megvilágosít minden embert.
10
A világban volt és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt.
11
Az övéi közé jöve, és az övéi nem fogadák be őt.
12
Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek;
13
Akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek.
14
És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal.
15
János bizonyságot tett ő róla, és kiáltott, mondván: Ez vala, akiről mondám: Aki utánam jő, előttem lett, mert előbb volt nálamnál.
16
És az ő teljességéből vettünk mindnyájan kegyelmet is kegyelemért.
17
Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett.
18
Az Istent soha senki nem látta; az egyszülött Fiú, aki az Atya kebelében van, az jelentette ki őt. 

 a bibliából számtalan példát és történetet olvasunk ami rávilágit az Úr kegyelméről:
engem nagyon megragadott egy történet : a házasságtörő asszony:
János: 8:1-11:
1
Jézus pedig elméne az Olajfák hegyére.
2
Jó reggel azonban ismét ott vala a templomban, és az egész nép hozzá méne; és leülvén, tanítja vala őket.
3
Az írástudók és a farizeusok pedig egy asszonyt vivének hozzá, akit házasságtörésen kaptak vala, és a középre állítván azt,
4
Mondának néki: Mester, ez az asszony tetten kapatott, mint házasságtörő.
5
A törvényben pedig megparancsolta nékünk Mózes, hogy az ilyenek köveztessenek meg: te azért mit mondasz?
6
Ezt pedig azért mondák, hogy megkísértsék őt, hogy legyen őt mivel vádolniok. Jézus pedig lehajolván, az ujjával ír vala a földre.
7
De mikor szorgalmazva kérdezék őt, felegyenesedve monda nékik: Aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ.
8
És újra lehajolván, írt vala a földre.
9
Azok pedig ezt hallván és a lelkiismeret által vádoltatván, egymásután kimenének a vénektől kezdve mind az utolsóig; és egyedül Jézus maradt vala és az asszony a középen állva.
10
Mikor pedig Jézus felegyenesedék és senkit sem láta az asszonyon kívül, monda néki: Asszony, hol vannak azok a te vádlóid? Senki sem kárhoztatott-é téged?
11
Az pedig monda: Senki, Uram! Jézus pedig monda néki: Én sem kárhoztatlak: eredj el és többé ne vétkezzél! szóval kegyelmet és életet kapot ez az asszony!

 vagy amikor megrendült hogy Lázár a barátja halott:  ez is egy csodálatos példa  a kegyelemről az Úr szeretetéről:
János: 11:11- 44:
11
Ezeket mondá; és ezután monda nékik: Lázár, a mi barátunk, elaludt; de elmegyek, hogy felköltsem őt.
12
Mondának azért az ő tanítványai: Uram, ha elaludt, meggyógyul.
13
Pedig Jézus annak haláláról beszélt; de ők azt hitték, hogy álomnak alvásáról szól.
14
Ekkor azért nyilván monda nékik Jézus: Lázár megholt.
15
És örülök, hogy nem voltam ott, ti érettetek, hogy higyjetek. De menjünk el ő hozzá!
16
Monda azért Tamás, aki Kettősnek mondatik, az ő tanítványtársainak: Menjünk el mi is, hogy meghaljunk vele.
17
Elmenvén azért Jézus, úgy találá, hogy az már négy napja vala sírban.
18
Bethánia pedig közel vala Jeruzsálemhez, mintegy tizenöt futamatnyira;
19
És a zsidók közül sokan mentek vala Márthához és Máriához, hogy vigasztalják őket az ő testvérök felől.
20
Mártha azért, amint hallja vala, hogy Jézus jő, elébe méne; Mária pedig otthon ül vala.
21
Monda azért Mártha Jézusnak: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem.
22
De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja néked az Isten.
23
Monda néki Jézus: Feltámad a te testvéred.
24
Monda néki Mártha: Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon.
25
Monda néki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz én bennem, ha meghal is, él;
26
És aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-é ezt?
27
Monda néki: Igen Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Istennek Fia, aki e világra jövendő vala.
28
És amint ezeket mondotta vala, elméne, és titkon szólítá az ő testvérét Máriát, mondván: A Mester itt van és hív téged.
29
Mihelyt ez hallá, felkele hamar és hozzá méne.
30
Jézus pedig nem ment vala még be a faluba, hanem azon a helyen vala, ahová Mártha elébe ment vala.
31
A zsidók azért, akik ő vele otthon valának és vigasztalák őt, látván, hogy Mária hamar felkél és kimegy vala, utána menének, ezt mondván: A sírhoz megy, hogy ott sírjon.
32
Mária azért, amint oda ére, ahol Jézus vala, meglátván őt, az ő lábaihoz esék, mondván néki: Uram, ha itt voltál volna, nem halt volna meg az én testvérem.
33
Jézus azért, amint látja vala, hogy az sír és sírnak a vele jött zsidók is, elbúsula lelkében és igen megrendüle.
34
És monda: Hová helyeztétek őt? Mondának néki: Uram, jer és lásd meg!
35
Könnyekre fakadt Jézus.
36
Mondának azért a zsidók: Ímé, mennyire szerette őt!
37
Némelyek pedig mondának közülök: Nem megtehette volna-é ez, aki a vaknak szemét felnyitotta, hogy ez ne haljon meg?
38
Jézus pedig újra felindulva magában, oda megy vala a sírhoz. Az pedig egy üreg vala, és kő feküvék rajta.
39
Monda Jézus: Vegyétek el a követ. Monda néki a megholtnak nőtestvére, Mártha: Uram, immár szaga van, hiszen negyednapos.
40
Monda néki Jézus: Nem mondtam-é néked, hogy ha hiszel, meglátod majd az Istennek dicsőségét?
41
Elvevék azért a követ onnan, ahol a megholt feküszik vala. Jézus pedig felemelé szemeit az égre, és monda: Atyám, hálát adok néked, hogy meghallgattál engem.
42
Tudtam is én, hogy te mindenkor meghallgatsz engem; csak a körülálló sokaságért mondtam, hogy elhigyjék, hogy te küldtél engem.
43
És mikor ezeket mondá, fenszóval kiálta: Lázár, jőjj ki!
44
És kijöve a megholt, lábain és kezein kötelékekkel megkötözve, és az orcája kendővel vala leborítva. Monda nékik Jézus: Oldozzátok meg őt, és hagyjátok menni.

 csodálatos hogy szeret és megment sőt feltámaszt a halálból,  : csak annyit kell tenni hogy hozzá megyünk az Ő királyi kegyelmi székéhez:
Zsidó levél:4:16   Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül.
 
Tudjuk hogya hogyan Ádám búnbesése miatt be jött a halál a világba , és ezt mindnyájan örököltük , ugyan  egy tökéletes ember által aJézus Krisztus által , kegyelmet és örök életet kaptunk:
 Roma: 5:12-21:
2
Annakokáért, miképpen egy ember által jött be a világra a bűn és a bűn által a halál, és akképpen a halál minden emberre elhatott, mivelhogy mindenek vétkeztek;
13
Mert a törvényig vala bűn a világon; a bűn azonban nem számíttatik be, ha nincsen törvény.
14
Úgyde a halál uralkodott Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem az Ádám esetének hasonlatossága szerint vétkeztek, aki ama következendőnek kiábrázolása vala.
15
De a kegyelmi ajándék nem úgy van, mint a bűneset; mert ha amaz egynek esete miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme és a kegyelemből való ajándék, mely az egy ember Jézus Krisztusé, sokkal inkább elhatott sokakra.
16
És az ajándék sem úgy van, mint egy vétkező által; mert az ítélet egyből lett kárhozottá, az ajándék pedig sok bűnből van igazulásra.
17
Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által: sokkal inkább az életben uralkodnak az egy Jézus Krisztus által azok, kik a kegyelemnek és az igazság ajándékának bővölködésében részesültek.
18
Bizonyára azért, miképpen egynek bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat: azonképpen egynek igazsága által minden emberre elhatott az életnek megigazulása.
19
Mert miképpen egy embernek engedetlensége által sokan bűnösökké lettek: azonképpen egynek engedelmessége által sokan igazakká lesznek.
20
A törvény pedig bejött, hogy a bűn megnövekedjék; de ahol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik:
21
Hogy miképpen uralkodott a bűn a halálra, azonképpen a kegyelem is uralkodjék igazság által az örök életre a mi Urunk Jézus Krisztus által. ámen!!!

 szóval kegyelmet kaptunk Isten ajándéka , ingyen nem kell semmit sem adni érte:
 csak hinni kell Istenben és elfogadni az Ő ajándékát az Ő fiát:
János Evangéliuma:3:16:Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
 Isten szeret minket és nem fizet nekünk a mi búneink szerint: olvasuk a 103 zsoltár ból is:
. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét.
2
Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről.
3
Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet.
4
Aki megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged.
5
Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé.
6
Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal.
7
Megismertette az ő útait Mózessel; Izráel fiaival az ő cselekedeteit.
8
Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű.
9
Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké.
10
Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint.
11
Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt.
12
Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket.
13
Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt.
14
Mert ő tudja a mi formáltatásunkat; megemlékezik róla, hogy por vagyunk.
15
Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága.
16
Hogyha általmegy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri azt többé.
17
De az Úr kegyelme öröktől fogva való és örökkévaló az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain;
18
Azokon, akik megtartják az ő szövetségét és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék.

 még olvasok néhány  igét a kegyelemről:

Zsolt. 25,10
Az Úrnak minden útja kegyelem és hűség azoknak, a kik szövetségét és bizonyságait megtartják.
Zsolt. 89,15
Igazság és jogosság a te királyi székednek alapja; kegyelem és hűség jár a te orczád előtt.
Zsoltárok könyve:90:14   Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vígadjunk minden mi időnkben.
Zsoltárok könyve:92:3   Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat.
Zsoltárok könyve:94:18   Mikor azt mondtam: Az én lábam eliszamodott: a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem.
Zsoltárok könyve:108:5   Mert nagy, egek felett való a te kegyelmed, és a felhőkig ér a te hűséges voltod!
Zsoltárok könyve:109:21   De te, én Uram, Istenem, bánj velem a te nevedért; mivelhogy jó a te kegyelmed, szabadíts meg engem!
Zsoltárok könyve:109:26   Segíts meg engem, Uram Isten; szabadíts meg engem a te kegyelmed szerint!
Zsoltárok könyve:115:1   Nem nékünk Uram, nem nékünk, hanem a te nevednek adj dicsőséget, a te kegyelmedért és hívségedért!

Róma » 6. 
1
Mit mondunk tehát? Megmaradjunk-é a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen?
2
Távol legyen: akik meghaltunk a bűnnek, mimódon élnénk még abban?
3
Avagy nem tudjátok-é, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg?
4
Eltemettettünk azért ő vele együtt a keresztség által a halálba: hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk.
5
Mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele egygyé lettünk, bizonyára feltámadásáé szerint is azok leszünk.
6
Tudván azt, hogy a mi ó emberünk ő vele megfeszíttetett, hogy megerőtelenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek:
7
Mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól.
8
Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élünk is ő vele.
9
Tudván, hogy Krisztus, aki feltámadott a halálból, többé meg nem hal; a halál többé rajta nem uralkodik,
10
Mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer; hogy pedig él, az Istennek él.
11
Ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a mi Urunk Jézus Krisztusban.
12
Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek néki az ő kívánságaiban:
13
Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereiül a bűnnek; hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek.
14
Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik; mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt.
15
Mit is tehát? Vétkezzünk-é mivelhogy nem vagyunk törvény alatt, hanem kegyelem alatt? Távol legyen.
16
Avagy nem tudjátok, hogy akinek oda szánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok szolgái, akinek engedelmeskedtek: vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra?
17
De hála az Istennek, hogy jóllehet a bűn szolgái voltatok, de szívetek szerint engedelmeskedtek a tudomány azon alakjának, amelyre adattatok.
18
Felszabadulván pedig a bűn alól, az igazságnak szolgáivá lettetek.
19
Emberi módon szólok a ti testeteknek erőtlensége miatt. Mert amiképpen oda szántátok a ti tagjaitokat a tisztátalanságnak és a hamisságnak szolgáiul a hamisságra: azonképpen szánjátok oda most a ti tagjaitokat szolgáiul az igazságnak a megszenteltetésre.
20
Mert mikor a bűn szolgái valátok, az igazságtól szabadok valátok.
21
Micsoda gyümölcsét vettétek azért akkor azoknak, amiket most szégyenletek? mert azoknak a vége halál.
22
Most pedig, minekutána felszabadultatok a bűn alól, szolgáivá lettetek pedig az Istennek: megvan a gyümölcsötök a megszenteltetésre, a vége pedig örök élet.
23
Mert a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban! 

 nekünk csak el kell fogadni a kegyelmet , hozzá menni megtérni a bűneinkből beismerni hogy nélküle  semi és senkik vagyunk, a gyermeki hit az kell nekünk is mert egy gyermek mindent elhisz amit a szülő mond neki , és a gyerekek őszinték azért is mondta az Úr jézus:
Máté Evangéliuma:19:14   Jézus pedig monda: Hagyjatok békét e kis gyermekeknek, és ne tiltsátok meg nekik, hogy hozzám jőjjenek; mert ilyeneké a mennyeknek országa.
A hit az őszinte tiszta sziv ez visz közel Istenhez, mert Ő ismeri a szivünket  a gondolainkat  és jobban ismer minket mint mik magunk:
Róma levél:8:27   Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért.

Zsolt. 33,15
Ő alkotta mindnyájok szivét, és jól tudja minden tettöket.
 térjünk meg  forduljunk el  bűneinktől mert Ő kegyelmes irgalmas késedelmes a haragra:

Ezék. 33,11
Mondjad nékik: Élek én, ezt mondja az Úr Isten, hogy nem gyönyörködöm a hitetlen halálában, hanem hogy a hitetlen megtérjen útjáról és éljen. Térjetek meg, térjetek meg gonosz útaitokról! hiszen miért halnátok meg, oh Izráel háza!?

Jóel. 2,13
És szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti Istenetekhez; mert könyörülő és irgalmas ő; késedelmes a haragra és nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt.

2 Móz. 34,5-6:
Az Úr pedig leszálla felhőben, és ott álla ő vele, és nevén kiáltá az Urat: 
És az Úr elvonula ő előtte és kiálta: Az Úr, az Úr, irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú.

1 Pét. 5,10-11
A minden kegyelemnek Istene pedig, a ki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, titeket, a kik rövid ideig szenvedtetek, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és állhatatosokká,Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen. 

és személy szerint nagyon hálás vagyok hogy kegyelmet kaptunk , hogy Új életet kaptunk ami urunk Jézus Krisztus által , Ő isten báránya ő a Yesua ő a Messiás!! ezért áldom őt magasztalom  és dicsérem az Úr  nevét!!

 és befejezésül szeretném elolvasni nektek ezt a kedvenc ige szakaszt:
 Efézus: 3: 14:21
14
Ezokáért meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja előtt,
15
Akiről neveztetik minden nemzetség, mennyen és földön,
16
Hogy adja meg néktek az Ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az Ő Lelke által a belső emberben;
17
Hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben;
18
A szeretetben meggyökerezvén és alapot vevén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jóvoltának,
19
És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felül haladó szeretetét, hogy ekképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig.
20
Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb hogynem mint kérjük vagy elgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó erő szerint,
21
Annak légyen dicsőség az egyházban a Krisztus Jézusban nemzetségről nemzetségre örökkön örökké. Ámen!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu