vineri, 8 noiembrie 2013A VÉR:  Jézus Krisztus Vére!Jézus Krisztus vére az egyetlen Út amelyen Istenhez közelíthetünk, mert hogy a bűn által elvesztett Közösséget visszanyerhetjük,a vér amely megoltalmaz az Isten eljövendő haragjától: , mert aki hittel megragadja a Jézus Krisztus engesztelő vérét , amely: kiomlott a GOLGOTAI KERESZTEN , az megmenekül:
Krisztus vére a mi váltságunk dija
Kolossé:1:14:
Kiben van a mi váltságunk az Ő vére által, bűneinknek bocsánata;

:1Péter:1:18-19
Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből;
Hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén:,ahogyan olvasunk az Ap csel: 20: 28: amelyet az Ő tulajdon vérével szerzett!
és a jelenések könyvéből is ezt olvashatjuk:Jel:5:9:
Méltó vagy, hogy elvedd a könyvet és megnyisd annak pecséteit: mert megölettél, és megváltottál minket Istennek a te véred által, minden ágazatból és nyelvből és népből és nemzetből. 
JÉZUS KRISZTUS VÉRE :a bűnbocsánatunk alapja is:
Efézus:1:7
Akiben van a mi váltságunk az Ő vére által, a bűnöknek bocsánata az Ő kegyelmének gazdagsága szerint. tudjuk hogy vér nélkül nincs Bűnbocsánat
hol is lépet be a vér mint engesztelés?

olvassuk a 3Mózes:7:11:

Mert a testnek élete a vérben van, én pedig az oltárra adtam azt néktek, hogy engesztelésül legyen a ti életetekért, mert a vér a benne levő élet által szerez engesztelést.
egy kérdés : miért is volt szükség engesztelésre?
A TANAH ban azt olvassuk hogy Ádám és Éva bűnbe eset , ehhez hogy ezt meg lehessen érteni elolvasom a
1Mózes:2:16-17:És parancsolta az Úr Isten az embernek, mondván: A kert minden fájáról bátran egyél.De a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél; mert amely napon eszel arról, bizony meghalsz.
és olvassuk tovább hogy Éva nem fogadott szót hanem hagyta hogy a kígyó (a ki a Sátán volt) hogy becsapja és bünbe vigye: NEM FOGADOTT SZÓT ISTEN BESZÉDÉNEK!

olvassuk a Káin és Ábel esetéről is : 1MÓZES:4:4-5:
És Ábel is vive az ő juhainak első fajzásából és azoknak kövérségéből. És tekinte az Úr Ábelre és az ő ajándékára.
Kainra pedig és az ő ajándékára nem tekinte, miért is Kain haragra gerjede és fejét lecsüggeszté
.

Tehát a vér szerez engesztelést .Ezek az események előre mutattak Krisztus vérének végső jelentőségére. Különösen a Páska ünnep eseményei mutattak rá előre, amikor Isten népének bárányvért kellett az ajtófélfáikra hinteni, hogy ezáltal megmenekülhessenek a haláltól.

»2 Mózes: 12. fejezet
1
Szólott vala pedig az Úr Mózesnek és Áronnak Égyiptom földén, mondván:
2
Ez a hónap legyen néktek a hónapok elseje; első legyen ez néktek az esztendő hónapjai között.
3
Szóljatok Izráel egész gyűlekezetének, mondván: E hónak tizedikén mindenki vegyen magának egy bárányt az atyáknak háza szerint, házanként egy bárányt.
4
Hogyha a háznép kevés a bárányhoz, akkor a házához közel való szomszédjával együtt vegyen a lelkek száma szerint; kit-kit ételéhez képest számítsatok a bárányhoz.
5
A bárány ép, hím, egy esztendős legyen; a juhok közül vagy a kecskék közül vegyétek.
6
És legyen nálatok őrizet alatt e hónap tizennegyedik napjáig, és ölje meg Izráel községének egész gyülekezete estennen.
7
És vegyenek a vérből, és azokban a házakban, ahol azt megeszik, hintsenek a két ajtófélre és a szemöldökfára.
8
A húst pedig egyék meg azon éjjel, tűzön sütve, kovásztalan kenyérrel és keserű fűvekkel egyék meg azt.
9
Ne egyetek abból nyersen, vagy vízben főtten, hanem tűzön sütve, a fejét, lábszáraival és belsejével együtt.
10
És ne hagyjatok belőle reggelre, vagy ami megmarad belőle reggelre, tűzzel égessétek meg.
11
És ilyen módon egyétek azt meg: Derekaitokat felövezve, saruitok lábaitokon és pálcáitok kezetekben, és nagy sietséggel egyétek azt; mert az Úr páskhája az.

. Péter levél:1:19
Hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén 

Ezeknek az állatoknak a vére tehát Krisztus vérét képviselte. Elfogadottak voltak, mint bűnért való áldozatok, már amennyire előremutathattak Krisztus tökéletes áldozatára, amelyről Isten tudta, hogy meg fogja hozni azt. Így Isten megbocsáthatta Krisztus előtt élt népének bűneit.
Zsid 9:15:
És ezért új szövetségnek a közbenjárója ő, hogy meghalván az első szövetségbeli bűnök váltságáért, a hivatottak elnyerjék az örökkévaló örökségnek ígéretét.
tehát amint mondtam Krisztus vére a bűnbocsánatunk alapja: olvassuk az Efézus:1:77
Akiben van a mi váltságunk az Ő vére által, a bűnöknek bocsánata az Ő kegyelmének gazdagsága szerint. 
tudjuk tehát hogy vér nélkül nincs bocsánat: Zsid:9:22
És csaknem minden vérrel tisztíttatik meg a törvény szerint, és vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat.
maga Jézus is erre tanit minket a: Máté:26:28:28
Mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára.
a Jézus Krisztus vére a megigazulásunk alapja is::Rom:4:25:
Ki a mi bűneinkért halálra adatott, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért.
ez a kegyelmet ingyen kaptuk:Rom 3:24
Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által, 
a Jézus vére által Isten megbékélt velünk: Ő a mi békességünk alapja : olvassuk a Kolossé:1:20:20
És hogy Ő általa békéltessen meg mindent Magával, békességet szerezvén az Ő keresztjének vére által; Ő általa mindent, ami csak van, akár a földön, akár a mennyekben. 
megölte az ellenségeskedést : Efézus.:2:16:
És hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt, egy testben a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést
.Rom:5:1:

Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által, 

Jézus Krisztus vére megtisztít megmos és megszentel, tehát az Ő vére által tiszták , és bűn nélkül lehetünk Isten előtt! , ez egy csodálatos dolgok , Isten a világ mindenség teremtője előtt tiszták lehetünk , nem tulajdonítja nekünk a bűneinket amit elkövetünk a Vér a mi megtisztulásunk alapja:
1 János:1:7
Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.
de megmossa a lelki ismeretünket is: Zsid: 9:14:

Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökké való Lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek: megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek 
szóval ezeket olvasva az Igéből tudjuk hogy megmos a bűneinkből:
 Jel:1:5-6:
És a Jézus Krisztustól, aki a hű tanúbizonyság, a halottak közül az elsőszülött, és a föld királyainak fejedelme. Annak, aki minket szeretett, és megmosott bennünket a mi bűneinkből az ő vére által,
6
És tett minket királyokká és papokká az ő Istenének és Atyjának: annak dicsőség és hatalom mind örökkön örökké! Ámen.
 igy lettünk királyok és papok:
1 Péter:2:9
Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket;
2 Mózes: 19:6
És lesztek ti nékem papok birodalma és szent nép. Ezek azok az ígék, melyeket el kell mondanod Izráel fiainak.
 Jelenések:5:10:
És tettél minket a mi Istenünknek királyokká és papokká; és uralkodunk a földön
.Jelenések :20 :6:
Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban: ezeken nincs hatalma a második halálnak; hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak ő vele ezer esztendeig 
tehát sokan fel sem tudjuk fogni hogy mit is jelent nekünk a Jézus vére
: 1korintus:6:11
Ilyenek voltatok pedig némelyek, de megmosattattatok, de megszenteltettetek, de megigazíttattatok az Úr Jézusnak nevében és a mi Istenünk Lelke által.
 Jel:7:14:4
És mondék néki: Uram, te tudod. És monda nékem: Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a Bárány vérében. 

A Jézus vére a közösségünk alapja is:
1 Korintus: 10 :16:
A hálaadásnak pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-é? A kenyér, amelyet megszegünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-é?
 zsid:10:19:
Mivelhogy azért atyámfiai bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre a Jézus vére által,
közösségünk van egymással is az ő vére által.

:1Ján:1:7
Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.

tudjuk tehát hogy csak az Ő vére által léphetünk isten szine elé
:Efézus:2:13-18
Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol valátok, közelvalókká lettetek a Krisztus vére által.Mert Ő a mi békességünk, ki egygyé tette mind a két nemzetséget, és lerontotta a közbevetett választófalat,
15
Az ellenségeskedést az Ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén; hogy ama kettőt egy új emberré teremtse Ő magában, békességet szerezvén;
16
És hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt, egy testben a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést.
17
És eljövén, békességet hirdetett néktek, a távol valóknak és a közel valóknak.
18
Mert Ő általa van menetelünk mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához.

a Jézus Krisztus vére le győzte a sátánt:
 Jelenések: 12:11:
És ők legyőzték azt a Bárány véréért, és az ő bizonyságtételöknek beszédéért; és az ő életöket nem kímélték mind halálig.
 és a Jézus Krisztus vére által mik is diadalmaskodhatunk a sátán felett:
Rom:8:37_39
De mindezekben felettébb diadalmaskodunk, Az által, aki minket szeretett.
38
Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők,
39
Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban


 L51 L51 L51 L01
Üzenet módosítása

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu